Wiersholm har bistått NTE med utredning av eierskapsmodeller

Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2014 at det skulle gjennomføres en utredning av ulike eierskapsmodeller for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE). Wiersholm ble engasjert til å foreta utredningen. Nå foreligger rapporten.

Det er forventet store endringer i kraftbransjen i årene fremover. I tillegg har regjeringen igangsatt en prosess for å gjennomgå både kommunestruktur og oppgavefordeling mellom kommuner og fylker. Dette kan få konsekvenser for lokalt og regionalt forvaltningsnivå.

Utredningen om ulike eierskapsmodeller for NTE har hatt følgende perspektiver:

1. Hva vil være den beste løsningen for selskapets videre utvikling?

2. Hvor velegnet vil løsningene være med tanke på fortsatt nordtrøndersk eierskap/styring, herunder selskapets samfunnsrolle?

NTE engasjerte advokatfirmaet Wiersholm til å gjennomføre utredningen av eierskapsmodeller med THEMA Consulting Group som underleverandør.

Som det fremkommer av rapporten står NTE i tiden fremover overfor betydelige muligheter for nyinvesteringer i egen kjernevirksomhet samtidig som rammebetingelsene i kraftbransjen stadig er i endring.

En usikker omverden kan medføre store omstillingsbehov i deler av NTEs virksomhet for å kunne opprettholde konkurranseevnen og dermed både bevare og utvikle eiernes verdier. For å tilpasse seg kraftbransjens endrede krav og rammebetingelser, vil NTE ha behov for en kontinuerlig fornyelse og videreutvikling av selskapets virksomhetsområder.

Rapporten viser videre at det ikke er nødvendig å beholde 100 prosent av eierskapet til NTE for å ivareta det grunnleggende hensynet til fortsatt nordtrøndersk eierskap/styring; modeller med bl.a. 2/3 reelt eierskap for fylkeskommunen vil være tilstrekkelig og vil samtidig også være velegnet med tanke på en videreføring av NTEs samfunnsrolle da fylkeskommunen fortsatt vil ha styring og kontroll med selskapet.

Du kan lese rapporten her.

Ta kontakt med: