Transaksjoner

Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved årets første notering

Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved noteringen av selskapets aksjer på Oslo Axess. Dette er den første noteringen på norsk regulert marked (Oslo Børs/ Oslo Axess) i 2016.

Pareto Bank er en nisjebank spesialisert på prosjektfinansiering. Banken konsentrerer seg om forretningsområdene eiendomsfinansiering, selskaps- og verdipapirfinansiering og shipping- og offshorefinansiering.

For mer informasjon vises til Pareto Bank.

Vårt team ble ledet av: