Nyhetsbrev

EMIR - et viktig skritt nærmere gjennomføring i norsk rett.

Utenriksdepartementet fremmet 15. april 2016 forslag til Stortinget om innlemmelse av forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) i EØS-avtalen. Dette er et viktig skritt mot gjennomføring av EMIR i Norge, nær fire år etter at forordningen trådte i kraft i EU. 

Gjennomføring av EMIR i norsk rett vil kunne få stor betydning for brukere av OTC-derivater, slik som verdipapirforetak, kredittinstitusjoner og foretak som driver med varederivathandel - herunder særlig innenfor energisektoren.

EMIR

Europarlaments- og rådsforordning 2012/648/EU om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EMIR) ble vedtatt i 8. juni 2011, og trådte i kraft i EU 16. august 2012. Forordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen eller gjort til norsk rett bl.a. grunnet forhandlinger med EU og konstitusjonelle spørsmål knyttet til overføring av tilsynsmyndighet til EFTA. Disse utfordringene er imidlertid nær ved å bli løst, og Utenriksdepartementet fremmet 15. april 2016 to proposisjoner til Stortinget: Prop. 100 S (2015-2016) med forslag om samtykke til bl.a. innlemmelse av EMIR i EØS-avtalen og Prop. 101 S (2015-2016) om samtykke til endring av avtale 2. mai 1992 mellom EFTA-statene.

Under følger en generell gjennomgang av sentrale deler av EMIR og en kort orientering om status i implementeringsprosessen.

Clearing

EMIR innfører plikt til clearing av standardiserte OTC-derivatkontrakter gjennom sentral motpart for finansielle motparter, samt ikke-finansielle motparter som møter visse terskelverdier. Verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, forsikringsselskap, verdipapirfond, pensjonsordninger og alternative investeringsfond defineres som finansielle motparter. Hvilke OTC-derivater som blir omfattet av clearingplikten, fastsettes av Kommisjonen. For andre OTC-derivater stiller EMIR krav til at disse etablerer tiltak for å overvåke, måle og redusere operasjonell risiko og motpartsrisiko, blant annet gjennom krav til handelsbekreftelser, prosesser for porteføljeavstemming og tvistehåndtering. I tillegg stiller EMIR krav om markedsverdiberegninger av sikkerhetsstillelse for finansielle- og ikke-finansielle motparter som overstiger nærmere angitte terskelverdier. Slik sett vil gjennomføring av EMIR i norsk rett kunne få stor betydning for brukere av OTC-derivater, slik som verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, og foretak som driver med varederivathandel - herunder særlig innenfor energisektoren.

Nye virksomhetskrav for sentrale motparter

Ved lov 21. juni 2014 nr. 29 ble det innført regler i verdipapirhandellovens kapittel 13 om sentrale motparter og motpartsvirksomhet. Det legges opp til at disse reglene formelt vil oppheves når EMIR tas inn i EØS-avtalen, og gjennomføres ved inkorporasjon. Forordningen inneholder også enkelte øvrige virksomhetskrav for sentrale motparter utover de som nå fremkommer av verdipapirhandelloven, herunder krav til styrets uavhengighet og etablering av en risikokomité med uavhengige styremedlemmer og representanter for clearingmedlemmer og kunder. Det finnes i dag ingen norske sentrale motparter.

Rapportering til transaksjonsregistre

EMIR innfører plikt til å rapportere opplysninger om enhver derivatkontrakt til transaksjonsregistre (ikke begrenset til OTC-derivater). Norge har i dag ikke regler om rapportering til transaksjonsregistre, slik at dette vil medføre endringer i henhold til gjeldende rett. For å kunne bli registrert som transaksjonsregister må virksomheten tilfredsstille nærmere angitte krav til internkontroll og håndtering av operasjonell risiko. Rapporteringsreglene går i korte trekk ut på at motparter og sentrale motparter plikter å innrapportere nærmere angitt informasjon om inngåtte kontrakter, senest påfølgende arbeidsdag etter inngåelsen av kontrakten, samt ved endringer og forfall.

Status

På tidspunktet for dette nyhetsbrevet er EØS-komiteens utkast til beslutning om innlemmelse av EMIR i EØS-avtalen fortsatt til behandling i EUs organer og de to andre EØS/EFTA-statene. Utenriksdepartementets forslag 15. april 2016 om Stortingets godkjennelse til at EMIR innlemmes i EØS-avtalen, Prop. S 100 (2015-2016), er fremmet for at Norge ikke skal forsinke ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning når denne foreligger. Det legges opp til at EMIR med EØS-tilpasninger vil gjennomføres i Norge ved inkorporasjon, og det forutsettes i Prop. S 100 (2015-2016) at Finansdepartementet vil fremme lovforslag til gjennomføringen i norsk rett så raskt som mulig, og eventuelt parallelt med Stortingets godkjennelse av EMIR som en del av EØS-avtalen.

Vil du vite mer om EMIR eller hvordan Wiersholm kan bistå deg?

Slik sett vil gjennomføring av EMIR i norsk rett kunne få stor betydning for brukere av OTC-derivater, slik som verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, og foretak som driver med varederivathandel - herunder særlig innenfor energisektoren.