Nyhetsbrev

Norske rentebegrensningsregler er i strid med EØS-reglene

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har fattet avgjørelse i saken mot Norge og funnet at visse begrensninger i de norske rentebegrensningsreglene er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett/ etableringsfrihet.

Etter ESAs syn er de norske reglene indirekte diskriminerende. Selv om reglene i utgangspunktet gjelder på like vilkår for konsern som opererer innenlands og over landegrensene, er det etter ESAs syn usannsynlig at reglene i praksis vil bli brukt på lån innenfor et norsk konsern. Konsekvensen er en ulempe for de selskaper som opererer på tvers av landegrensene, og ESA mener dette bryter med EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett.

ESAs avgjørelse vil ha betydning for selskaper som har grensekryssende virksomhet i Norge og en annen EØS-stat. Disse kan ha fått sine rentefradrag begrenset i større grad enn det som er lovlig og kan kreve tilbakebetaling av skatt.

ESA fremhever at norske selskaper i skattekonsern kan velge å benytte konsernbidrag mellom konsernselskapene i stedet for å etablere interne lån, og dermed unngå at fradrag for renter på lån begrenses. Alternativt kan norske selskaper bruke konsernbidrag til å påvirke rentefradragsrammen.

Utenlandske selskaper har ikke samme mulighet til å unngå begrensning av rentefradraget da de ikke kan gi/motta konsernbidrag med skattemessig virkning. Norske og utenlandske selskaper behandles dermed ikke likt. Utenlandske konsernselskaper beskattes følgelig hardere enn norske konsernselskaper, og dette kan medføre at selskaper unngår å etablere seg i utlandet eller at norske selskaper unngår å ha en utenlandsk filial. Reglene kan gjøre det mindre attraktivt å etablere utenlandsk selskap eller filial, hvilket er i strid med prinsippet om fri etablering etter EØS-avtalen.

ESA uttaler at selv om de norske rentebegrensningsreglene fremstår som like for norske og utenlandske selskaper innebærer reglene de facto at det bare er norske selskaper som kan tilpasse seg slik at rentebegrensning unngås. Dette er en indirekte diskriminering og en ulovlig forskjellsbehandling.

ESA bestrider ikke at den norske lovgivningen søker å oppnå gyldige mål som å opprettholde en balansert fordeling av beskatningsmyndighet mellom EØS-statene, samt å unngå skatteunndragelse- og misbruk. Men de norske reglene går lenger enn hva som er nødvendig for å oppnå dette, da de ikke begrenser seg til å forhindre kunstige ordninger opprettet for å unngå beskatning.

Det følger av ESAs avgjørelse at Finansdepartementet er forpliktet til innen to måneder å treffe nødvendige tiltak for å rette opp forskjellsbehandlingen mellom norske og utenlandske konsernselskaper. Gjøres ikke dette kan ESA ta en stevning for EFTA-domstolen hvor en rettslig prosedyre for å avgjøre spørsmålet følger. Det gjenstår å se hvordan Finansdepartementet vil etterkomme ESAs avgjørelse. Det kan på denne bakgrunn forventes regelendringer som gjelder rentefradragsbegrensning i løpet av høsten.

Lenke til pressemelding sendt fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) 25. oktober 2016.

Lenke til EFTAs overvåkningsorgan (ESA)s uttalelse.

Les vår oppsummering av hovedtrekkene i rentebegrensingsregelen her.

Ta kontakt med: