Aktuelt i Wiersholm

Våre aktuelle saker

Nyhetsbrev

Utvalg foreslår drastisk endring av merverdiavgiften

Publisert: onsdag, 15.mai 2019

Utvalget som på oppdrag fra regjeringen har vurdert forenkling av merverdiavgiften, foreslår i en rapport som ble overlevert til finansminister Siv Jensen 15. mai, en radikal omlegging av merverdiavgiftens satser. 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Publisert: mandag, 13.mai 2019

Solberg-regjeringen la i dag frem forslag til skatte- og avgiftsendringer i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2019. Det var lite endringer av betydning på skatteområdet, men litt større nyheter på avgiftsområdet. 

Nyhetsbrev

IPR og TMT Q1 2019

Publisert: fredag, 12.april 2019

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som skjedde innenfor immaterialrett, teknologi og media i første kvartal 2019. 

Nyhetsbrev

Skatteeffekter av brexit

Publisert: torsdag, 11.april 2019

Hard brexit, myk brexit eller ingen brexit? 

Nyhetsbrev

Lovfesting av en generell omgåelsesregel

Publisert: onsdag, 10.april 2019

Finansdepartementet har i dag, 10. april 2019, foreslått å lovfeste en omgåelsesregel i skatteretten. Forslaget tar utgangspunkt i den ulovfestede regelen, men foreslår skjerping av regelen på enkelte punkter. 

Nyhetsbrev

Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Publisert: torsdag, 4.april 2019

Forslaget inneholder et oppdatert kunnskapsgrunnlag for vindkraft på land og angir de tretten områdene som anses mest egnet for vindkraft. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev | Leterefusjonsordningen

Publisert: torsdag, 21.mars 2019

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) slår fast at den norske leterefusjonsordningen ikke utgjør ulovlig statsstøtte. ESA fant at leterefusjonsordningen ikke er selektiv ettersom den er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. 

Nyhetsbrev

Ny veileder fra Datatilsynet om GDPR

Publisert: fredag, 15.mars 2019

Datatilsynets nye veiledning over hvilke aktiviteter som krever vurdering av personvernkonsekvenser (data protection impact assessments, DPIA) viser at mange virksomheter må gjennomføre slike vurderinger. 

Nyhetsbrev

Høyesteretts dom i Skanska-saken

Publisert: onsdag, 6.mars 2019

Denne mye omtalte saken gjelder primært forståelsen av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 om ansiennitet og inneholder flere viktige og klargjørende uttalelser om betydningen av ansiennitet ved nedbemanning. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q4 2018

Publisert: onsdag, 16.januar 2019

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som skjedde innenfor immaterialrett, teknologi og media i fjerde kvartal 2018. 

Nyhetsbrev

Norwegian-dommen: Morselskapet kan ikke anses som arbeidsgiver

Publisert: fredag, 14.desember 2018

Høyesterett avsa 12. desember dom i den mye omtalte Norwegian-saken. Hovedspørsmålet i saken var om piloter og kabinansatte i ulike datterselskaper i Norwegian-konsernet kunne kreve fast ansettelse i blant annet morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA. 

Nyhetsbrev

Wiersholm lanserer Dispute Control

Publisert: fredag, 19.oktober 2018

Wiersholm har nå lansert en ny innovativ plattform for å håndtere tvistesaker. Vi kaller den Dispute Control. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q3 2018

Publisert: fredag, 19.oktober 2018

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som har skjedd innenfor immaterialrett, teknologi og media i tredje kvartal 2018. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2019

Publisert: mandag, 8.oktober 2018

Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2019 ble presentert i dag. Våre eksperter går i det følgende igjennom de mest sentrale endringer for norsk næringsliv på skatte- og avgiftsområdet. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q2 2018

Publisert: mandag, 9.juli 2018

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som har skjedd innenfor immaterialrett, teknologi og media i andre kvartal 2018. 

Nyhetsbrev

Oslo tingrett: Tap for Equinor mot NeoDrill

Publisert: fredag, 22.juni 2018

Den 21. juni 2018 avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Equinor og brønnteknologiselskapet NeoDrill. 

Nyhetsbrev

Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse

Publisert: mandag, 18.juni 2018

Stortinget vedtok sist uke endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsforetak. Selv om det i lovforarbeidet var særlig fokus på utfordringer i bemanningsbransjen, gjelder de vedtatte endringene for alle typer virksomhet og alle bransjer. 

Nyhetsbrev

Varemerkeregistering av Vigelands kunstverk

Publisert: lørdag, 9.juni 2018

Oslo kommune kan verken registrere Vigelands kunstverk eller tittelens på hans kunstverk som varemerke. 

Nyhetsbrev

Omstridt direktivforslag nedstemt

Publisert: lørdag, 9.juni 2018

Omstridt direktivforslag om innholdsfilter og lenkeskatt nedstemt av Europarlamentet 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett

Publisert: tirsdag, 15.mai 2018

Solberg-regjeringen la i dag frem forslag til skatte- og avgiftsendringer. Her var det lite nytt under solen. Wiersholm redegjør her for de sentrale endringsforslagene, samt gir en oversikt over hvilke lovforslag man fortsatt venter på. 

Nyhetsbrev

GDPR utsettes - hva betyr dette for norske virksomheter?

Publisert: mandag, 23.april 2018

Det har lenge vært forespeilet at Norge ikke ville rekke EUs frist for implementering av personvernforordningen, GDPR, som er satt til den 25. mai 2018. Det ble i dag offentliggjort at GDPR ikke vil tre i kraft i Norge før rundt 1. juli 2018. 

Nyhetsbrev

Ny personopplysningslov utsatt til 1. juli

Publisert: søndag, 22.april 2018

Den 23. mars kom endelig proposisjonen til ny personopplysningslov. Til tross for at lovforslaget kom på plass tidligere enn departementet hadde varslet ble det på mandag annonsert at GDPR ikke vil tre i kraft ført rundt 1. juli 2018.  

Nyhetsbrev

Endringer i verdipapirhandelloven – lovproposisjon publisert i dag

Publisert: tirsdag, 10.april 2018

Knappe fire måneder etter at Finanstilsynet hasteimplementerte MiFID II og MiFIR med tilhørende rettsakter gjennom forskrift, har Finansdepartementet publisert endelig lovforslag i Prop. 77 L (2017-2018) som implementer EU-rettsaktene.  

Nyhetsbrev

IPR & TMT - Q1 2018

Publisert: mandag, 2.april 2018

Vi gir deg her en oversikt over hva som har skjedd på immaterialretts- og TMT-feltet i første kvartal 2018.  

Nyhetsbrev

Rimeligere avtalevilkår

Publisert: søndag, 25.mars 2018

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter bedt Facebook, Google+ og Twitter om å endre urimelige avtalevilkår. 

Nyhetsbrev

Patentlovens vernetingsregler til Høyesterett

Publisert: søndag, 25.februar 2018

I følge en ny kjennelse fra Borgarting lagmannsrett er Oslo tingrett ikke tvungent verneting i saker om rettigheter til patenter som er ervervet ved overdragelse. Kjennelsen er anket til Høyesterett. 

Nyhetsbrev

EU-forordning krever at abonnenter får strømme favorittserien på ferie

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Mange har opplevd å få beskjeden "innholdet er utilgjengelig utenfor Norge" når de forsøker å strømme favorittserien på utenlandsreise. Dette kan det nå bli slutt på, takket være en ny EU-forordning. 

Nyhetsbrev

Nkom varsler overtredelsesgebyr etter tilsyn med Broadnet

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i 2017 tilsyn hos Broadnet i forbindelse med Broadnets drifting av det nasjonale nødnettet i Norge. Nkom oppdaget flere avvik, og har varslet ileggelse av et gebyr på NOK 14 millioner. 

Nyhetsbrev

Håndheving av fildeling på nett

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Allerede i 2009 forsøkte en rekke rettighetshavere til film- og musikkverk å gå rettens vei for å få Telenor til å blokkere sine abonnenters tilgang til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Retten kom til at åndsverklovens medvirkningsbestemmelse ikke rammet Telenors tekniske bidrag til den ulovlig fildelingen og begjæringen ble avslått.  

Nyhetsbrev

Ensilox-saken

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Bruk av andres varemerker ved en feiltakelse etter at salg er gjennomført kan utgjøre varemerkekrenkelse. 

Nyhetsbrev

Ingen lemping av patentlovens nyhetskrav ved klinisk utprøving

Publisert: søndag, 18.februar 2018

I dom av 7. februar 2018 kommer Oslo tingrett til at patentet er ugyldig som følge av manglende nyhet. 

Nyhetsbrev

Difi har lansert ny versjon av SSA-L

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kom i begynnelsen av mars med en ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L).  

Nyhetsbrev

Hasteinnføring av MiFID II og MiFIR i Norge fra 1. januar 2018

Publisert: torsdag, 4.januar 2018

Norske myndigheter signaliserte i lang tid at implementeringen av MiFID II-regelverket ikke ville skje i Norge før tidligst sommeren 2018. Finanstilsynet besluttet likevel i desember å hasteinnføre MiFID II-regelverket i Norge etter delegasjon fra Finansdepartementet. 

Nyhetsbrev

Hva vi mener blir viktig i 2018

Publisert: fredag, 22.desember 2017

Våre eksperter har sett fremover og gir deg sine vurderinger om hva de mener vil preget konkurranserettsutviklingen det kommende året.  

Nyhetsbrev

Offentlige anskaffelser - Ett år med nytt anskaffelsesregelverk

Publisert: fredag, 15.desember 2017

Ett år med nytt anskaffelsesregelverk har gått. Domstolene har ikke rukket å komme i gang på bakgrunn av det nye regelverket, men KOFA har avsagt de første viktige avgjørelsene. 

Nyhetsbrev

Statsstøtterett – de viktigste hendelsene i 2017

Publisert: onsdag, 13.desember 2017

ESA har fattet flere viktige vedtak og kommet med avklaringer som vil få konsekvenser for tolkningen av regelverket fremover. Regjeringen utreder også konkurranseforholdet mellom offentlige og private virksomheter. Vi gir deg her en kort oppsummering og peker på noen av de endringene vi kan forvente fremover. 

Nyhetsbrev

Fusjonskontroll i 2017

Publisert: onsdag, 13.desember 2017

I fusjonssaker viser praksis fra Konkurransetilsynet at vurderingen av konkurransenærhet forblir viktig. Samtidig har tilsynet kanskje i større grad åpnet opp for å godta effektivitetsforsvar. 

Nyhetsbrev

Utsatt iverksettelse av dokumentasjonsreglene for trekk av kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Publisert: tirsdag, 12.desember 2017

Skatteetaten og bransjeaktørene og departementet har bedt Skattedirektoratet utsette ikraftsettelsen av reglene til 1. januar 2019. Det utsatte ikraftsettingstidspunktet vil gi de som blir berørt av kravene mer tid til å forberede seg på regelverket.  

Nyhetsbrev

Nye dokumentasjonskrav for krav om redusert kildeskatt på utbytte fra norske selskaper

Publisert: mandag, 27.november 2017

Fra 1. januar 2018 gjelder nye regler for trekk av kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.  

Nyhetsbrev

Regjeringen ber ESA om overgangsregler for rederiskatteordningen

Publisert: fredag, 24.november 2017

Regjeringen meldte 15. november 2017 at den nå har forelagt for ESA forslag til overgangsregler som skal redusere usikkerhet og sørge for at rederiene får tid til å gjennomføre tilpasninger til de nye krav som etter planen skal gjelde fra 1. januar 2018. 

Nyhetsbrev

Offenlige anskaffelser - Dom fra EFTA-domstolen

Publisert: tirsdag, 31.oktober 2017

EFTA-domstolen har avsagt dom i sak E-16/16 (Fosen-Linjen). Dommen skjerper det statlige erstatningsansvaret for positiv kontraktsinteresse som følge av feil i anbudskonkurranser – eller? 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2018

Publisert: torsdag, 12.oktober 2017

Våre eksperter går i det følgende igjennom de mest sentrale endringer for norsk næringsliv på skatte- og avgiftsområdet. 

Nyhetsbrev

Støtteordningene for norske kraftprodusenter er under press

Publisert: mandag, 19.juni 2017

Vinterpakken - Clean Energy for all Europeans - vil få konsekvenser for norske aktører i energibransjen. 

Nyhetsbrev

Forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Publisert: torsdag, 15.juni 2017

De foreslåtte endringene skal gi økt samspill og effektivisering. Vi oppfordrer til å gjennomgå forslaget og komme med innspill innen høringsfristen 6. september 2017.  

Nyhetsbrev

Sentrale endringer i rederiskatteordningen

Publisert: torsdag, 8.juni 2017

Regjeringen har varslet at rederiskatteordningen vil videreføres i en ny periode, men med nye begrensninger sammenlignet med dagens ordning. Den nye perioden vil vare fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026. 

Nyhetsbrev

Utvidelse av rentebregrensningsreglene til eksterne lån

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

I et høringsnotat av 4. mai 2017, foreslo Finansdepartementet at rentebegrensingsregelen skal utvides til å omfatte renter betalt til uavhengig långiver (ekstern långiver) for selskap som inngår i et konsern. 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

I dag kom revidert nasjonalbudsjett med forslag om skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper, utsatt skatt på aksjeopsjoner og skattelette for pensjonister og pensjonssparing. Her gjennomgår vi hovedpunktene i forslaget. 

Nyhetsbrev

Diverse lovforslag skatt 2017

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

Her får du de viktigste øvrige sannsynlige lovforslag innen skatteområdet i 2017.  

Nyhetsbrev

Forslaget til ny åndsverklov er klart

Publisert: torsdag, 6.april 2017

Den 5. april 2017 fremla Kulturdepartementet forslag til ny åndsverkslov for Stortinget. Vi gir her en oppsummering av de viktigste endringene. 

Nyhetsbrev

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: onsdag, 5.april 2017

Det nye lovforslaget skal styrke vernet av varslere og utvide adgangen til arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. 

Nyhetsbrev

Konkurranseklagenemnd opprettes 1. april

Publisert: fredag, 31.mars 2017

Her er de viktigste konsekvensene av det nye regimet.  

Nyhetsbrev

Gruppesøksmål eiendomsskatt

Publisert: tirsdag, 14.mars 2017

Den 24. april 2017 vil gyldigheten av Oslo kommunes eiendomsskatt for 2016 bli prøvd i gruppesøksmål i Oslo tingrett. Huseiernes Landsforbund er grupperepresentant og dekker kostnadene ved søksmålet.  

Nyhetsbrev

Eiendomsskatt i Oslo – frist for klage 11. april 2017

Publisert: onsdag, 8.mars 2017

Oslo Kommune har innført en skjevt fordelt eiendomsskatt. Eiendomsskatten for 2017 er nå utskrevet med en sats på 3 promille. Satsen kan senere år økes til 7 promille. Flere er av den oppfatning at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og krever denne tilbakebetalt. De som ønsker å bestride gyldigheten av eiendomsskatten for 2017, må nå sende inn en kort klage. 

Nyhetsbrev

Skjerpet krav til publisering av børsmeldinger og flaggemeldinger utenfor børsens åpningstid

Publisert: torsdag, 2.mars 2017

Selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess må forberede seg på å kunne offentliggjøre informasjonspliktig innsideinformasjon også utenfor børsens åpningstid. Innskjerpingen medfører imidlertid ikke krav om døgnkontinuerlig publiseringsberedskap i en normalsituasjon og forventes ikke å få stor betydning for etablerte rutiner for finansiell rapportering. Videre utvides "åpningstiden" for når flaggemeldinger må publiseres.  

Nyhetsbrev

Innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter

Publisert: fredag, 20.januar 2017

Familien av standardkontrakter for byggeprosjekter på norsk sokkel ble revidert og utvidet i 2015, og dermed fikk bransjen et oppdatert grunnlag for kontrahering mellom operatør og hovedleverandør (NF 15, NTK 15 mv.). Med utgivelsen av nye standard innkjøpsbetingelser (NIB 16) har man tatt et steg videre, med sikte på at hele næringskjeden skal kunne kontrahere basert på standardvilkår som er bygget over samme lest. 

Nyhetsbrev

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017

Publisert: mandag, 2.januar 2017

Viktigst er at skattekontoret får utvidet endringsadgang til 5 år, selv om skattyter har gitt riktige og fullstendige opplysninger. Les mer om de viktigste endringene her. 

Nyhetsbrev

Nytt om konkurranseklausuler, styringsrett og arbeidstid

Publisert: mandag, 19.desember 2016

Fra 1. januar 2017 gjelder arbeidsmiljølovens nye og strengere regler for konkurranse- og kundeklausuler også for eldre avtaler. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs fjerner krav om kvartalsrapporter

Publisert: mandag, 12.desember 2016

Oslo Børs fjerner plikten til kvartalsvis rapportering av finansiell informasjon for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess, slik at det kun gjenstår et krav om offentliggjøring av halvårsrapport og årsrapport. 

Nyhetsbrev

Forslag om innskjerping i beskatning av aksjeinvesteringer gjennom fondskonto (unit link)

Publisert: tirsdag, 1.november 2016

Finansdepartementet har foreslått å endre beskatningen av aksjeinvesteringer gjennom fondskonto for å oppnå lik beskatning som direkteeide aksjer.  

Nyhetsbrev

Norske rentebegrensningsregler er i strid med EØS-reglene

Publisert: onsdag, 26.oktober 2016

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har fattet avgjørelse i saken mot Norge og funnet at visse begrensninger i de norske rentebegrensningsreglene er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett/ etableringsfrihet. 

Nyhetsbrev

Forslag om forenkling av aksjelovgivningen

Publisert: mandag, 24.oktober 2016

Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen la fredag 21. oktober frem et forslag om betydelige forenklinger i aksjelovgivningen. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over de de vikigste endringene. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2017: Eiendom

Publisert: fredag, 7.oktober 2016

I går fremla regjeringen forslag til statsbudsjettet for 2017. I dette nyhetsbrevet vil vi peke på et utvalg av endringene som kan være av særskilt interesse for eiendomsbransjen. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2017

Publisert: torsdag, 6.oktober 2016

Ett år før neste stortingsvalg er det få overraskelser i Regjeringen Solbergs statsbudsjett. Det foreslås skatte- og avgiftslettelser som kommer næringslivet til gode, videre skjerpes beskatningen av aksjeinntekter og for finansnæringen vil en innføring av den varslede finansskatten medføre økte kostnader. Her oppsummerer vi de viktigste endringsforslagene.  

Nyhetsbrev

Rapportering av finansielle forhold – common reporting standard (CRS) og FATCA

Publisert: tirsdag, 27.september 2016

Norske finansielle institusjoner har fått utvidet rapporteringsplikt til norske skattemyndigheter om utenlandske kontohavere. Manglende rapportering kan medføre store kostnader. 

Nyhetsbrev

Klagefrist for eiendomsskatt utløper 11. august 2016

Publisert: onsdag, 10.august 2016

Oslo kommune innfører en meget skjevt fordelt eiendomsskatt. I år er eiendomsskatten 2 promille. Neste år blir den 3 promille. 

Nyhetsbrev

Ny Høyesterettsdom: Leietakers ansvar for skader etter meglerstandarden

Publisert: mandag, 4.juli 2016

Høyesterett avsa 29. juni 2016 dom (HR-2016-1447-A) som avklarer innholdet i reglene om leietakers erstatningsansvar for skade under standard leieavtale for næringslokaler... 

Nyhetsbrev

"Bail-in" av bankgjeld – et skritt nærmere gjennomføring

Publisert: mandag, 27.juni 2016

Ved "bail-in" er det bankens kreditorer og ikke skattebetalerne, som skal bære tapene. Reglene har allerede tråd i kraft i EU, og to nylige stortingsvedtak tyder på at direktivet snart kan bli en realitet også for norske bankers kreditorer.  

Nyhetsbrev

Nytt direktiv om salg av forsikringer

Publisert: torsdag, 23.juni 2016

Et nytt direktiv om forsikringssalg ("Insurance Distribution Directive") trådte i kraft i EU 22. februar 2016. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi hovedpunktene i direktivet. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs foreslår å fjerne krav om kvartalsrapporter

Publisert: mandag, 20.juni 2016

Oslo Børs foreslår at plikten til kvartalsvis rapportering av finansiell informasjon for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess skal bortfalle, slik at det kun vil gjenstå et krav om offentliggjøring av halvårsrapport og årsrapport.  

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

Publisert: onsdag, 11.mai 2016

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt i dag, onsdag 11. mai. På skatteområdet er de foreslåtte endringene av begrenset betydning, men det er foreslått små justeringer i reglene for bl.a. verdipapirfond, formuesskatt, eiendomsskatt, avskrivninger for vindkraft mv. I det følgende gjennomgår vi de viktigste endringene. 

Nyhetsbrev

Rentebegrensningsreglene kan være i strid med EØS-avtalen

Publisert: onsdag, 11.mai 2016

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig åpnet en formell sak mot Norge og Finansdepartementet. ESA er av den oppfatning at sider ved de norske rentebegrensningsreglene er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett. Vi gjennomgår ESAs syn på dette i det følgende. 

Nyhetsbrev

Skatteforliket

Publisert: fredag, 6.mai 2016

Onsdag 5. mai 2016 ble det oppnådd enighet i Stortingets finanskomité (unntatt SV) om skattereformen. Forliket følger opp Scheel-utvalgets innstilling fra 2014 og regjeringens skattemelding «Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst» fra høsten 2015. Her gir vi deg hovedpunktene i skatteforliket. 

Nyhetsbrev

Forslag til norske regler om uvektet kapitalandel i finansforetak

Publisert: mandag, 2.mai 2016

Finansdepartementet la 12. april i år frem Finanstilsynets forslag til norske tilpasningsregler vedrørende krav til uvektet kapitalandel for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern og verdipapirforetak med svarfrist 5. august 2016. 

Nyhetsbrev

Nye regler for fastsettelse av grunnrenteinntekt

Publisert: fredag, 29.april 2016

Finansdepartementet sendte den 26. april 2016 ut et høringsnotat med forslag om endring av reglene for fastsettelse av grunnrenteinntekt når det gjelder kraft som benyttes i skattyters produksjonsvirksomhet. 

Nyhetsbrev

Ny energimelding - kraft til endring

Publisert: torsdag, 21.april 2016

Fredag 15. april 2016 la regjeringen frem energimeldingen. Det er 17 år siden Stortinget sist fikk forelagt en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Her gir vi deg det du trenger å vite om energimeldingen. 

Nyhetsbrev

EMIR - et viktig skritt nærmere gjennomføring i norsk rett.

Publisert: torsdag, 21.april 2016

Utenriksdepartementet fremmet 15. april 2016 forslag til Stortinget om innlemmelse av EMIR i EØS-avtalen. I dette nyhetsbrevet gir vi en generell gjennomgang av sentrale deler av EMIR og en kort orientering om status i implementeringsprosessen. 

Nyhetsbrev

Moderniseringen av åndsverkloven endelig i gang

Publisert: fredag, 18.mars 2016

Etter 50 år med lapping og "quick fixes" er tiden overmoden for en helhetlig lovrevisjon av dagens åndsverkslov fra 1961. Den 17. mars 2016 fremla Kulturdepartementet forslag til ny lov. I dette nyhetsbrevet gir vi deg en oversikt over lovforslagets viktigste endringer. 

Nyhetsbrev

Selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper

Publisert: fredag, 18.mars 2016

Stortingets lovvedtak den 17. mars innebærer at det vil innføres selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. I dette nyhetsbrevet gir vi deg de viktigste endringene og råd om hvordan selskapene bør håndtere disse. 

Nyhetsbrev

EU og USA enige om ny safe harbor for dataoverføring

Publisert: onsdag, 3.februar 2016

EU-kommisjonen og USA har nå blitt enige om et nytt rammeverk for overføring av data fra EØS til USA, kalt "EU-US Privacy Shield". 

Nyhetsbrev

EU-kommisjonen foreslår tiltak mot aggressiv skatteplanlegging

Publisert: tirsdag, 2.februar 2016

Kommisjonen publiserte 28. januar i år en rekke forslag med sikte på å bekjempe selskapers omgåelse av skattereglene. I det følgende tar vi for oss tiltakene. 

Nyhetsbrev

Opphevelse av sanksjoner mot Iran gir nye muligheter

Publisert: mandag, 1.februar 2016

FN og EU opphevet nylig omfattende økonomiske restriksjoner mot Iran. USA har imidlertid bare delvis lettet sine sanksjoner. I et lappeteppe av regler må norske selskaper trå varsomt. 

Nyhetsbrev

Nye standardkontrakter for norsk sokkel – revisjon komplett

Publisert: tirsdag, 26.januar 2016

Norsk fabrikasjonskontrakt revisjon 2015 ble nettopp signert. Dermed er revisjonen av alle standardkontraktene for byggeprosjekter på norsk sokkel ferdigstilt. Formålet med revisjonen var å bidra til bedre, raskere og rimeligere løsninger ved kontrahering av denne typen entrepriseoppdrag. 

Nyhetsbrev

De viktigste endringene i forslag til ny anskaffelseslov

Publisert: mandag, 25.januar 2016

Fredag 22. januar 2015 fremla Nærings- og fiskeridepartementet lovproposisjon til Stortinget om endringer i lov om offentlige anskaffelser. 

Nyhetsbrev

Nye krav til børsmelding om utbytte og andre selskapshandlinger

Publisert: fredag, 15.januar 2016

Oslo Børs innfører fra i dag krav til separat børsmelding om utbytte og andre selskapshandlinger med økonomisk verdi. Dette trenger du å vite. 

Nyhetsbrev

Avklaring fra Høyesterett: Norsk management gir ikke utenlandsk selskap skatteplikt til Norge

Publisert: mandag, 21.desember 2015

Dommen gir viktige avklaringer på spørsmål om skattyter hjemmehørende i utlandet skal bli begrenset skattepliktig til Norge for virksomhet på norsk sokkel. 

Nyhetsbrev

Ny epoke for personvernet

Publisert: mandag, 21.desember 2015

Etter fire års politisk dragkamp er EU-kommisjonen og EU-parlamentet blitt enige om nye personvernregler. Dette er den største endringen for personvernet på 20 år. Nå blir det dyrt å ikke følge reglene.  

Nyhetsbrev

Strengere regler for konkurranseklausuler

Publisert: fredag, 18.desember 2015

Nye regler for konkurranseklausuler i arbeidsforhold ble vedtatt i desember og vil fra 1. januar 2016 gjelde som nytt kap. 14A i arbeidsmiljøloven. 

Nyhetsbrev

Nye skatteforvaltningsregler

Publisert: fredag, 11.desember 2015

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til ny skatteforvaltningslov. Her er våre kommentarer til de viktigste endringsforslagene. 

Nyhetsbrev

Foreslåtte endringer i energiloven

Publisert: fredag, 11.desember 2015

Kraftsystemet er i betydelig endring og Regjeringen ønsker en organisering av kraftnettet som sikrer nødvendige investeringer og samtidig gir lavest mulige kostnader for folk flest, industri og næringsliv. 

Nyhetsbrev

Høstens viktigste saker om næringseiendom

Publisert: torsdag, 10.desember 2015

Denne høsten har vi fått flere viktige regelendringer, dommer og fortolkningsuttalelser som kan ha stor betydning for aktører innen næringseiendom. I nyhetsbrevet forteller våre eksperter deg det du trenger å vite. 

Nyhetsbrev

Nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond

Publisert: onsdag, 9.desember 2015

Regjeringens forslag til nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond har nå fått tilslutning fra Stortingets finanskomité. Vi oppsummerer de sentrale elementene i det nye regelverket. 

Nyhetsbrev

Unntak fra reglene om utbyttebeskatning av aksjonærlån

Publisert: onsdag, 25.november 2015

Det er i statsbudsjettet foreslått at aksjonærlån skal beskattes som utbytte hos låntakende aksjonær. Det er nå sendt ut et høringsnotat med forslag til unntak fra reglene. Unntakene gjelder lån fra banker der låntaker eier aksjer i banken, og lån fra arbeidsgiver til arbeidstaker. 

Nyhetsbrev

Seier for Herkules i Høyesterett

Publisert: onsdag, 18.november 2015

Høyesterett har opphevet ligningen av rådgiverselskapet Herkules Capital, og av de tre prinsipalene. Herkules ble videre tilkjent saksomkostninger for tre instanser. 

Nyhetsbrev

Asylstrømmens innvirkning på Statsbudsjettet 2016

Publisert: fredag, 30.oktober 2015

Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge stiller nye krav til nasjonens økonomiske planlegging. Regjeringen har derfor i dag lagt frem en proposisjon med tiltaksforslag for å møte utfordringene med økte offentlige utgifter. Vi oppsummerer Regjeringens forslag. 

Nyhetsbrev

Revisjonene av standardkontraktene på norsk sokkel snart komplett

Publisert: mandag, 26.oktober 2015

Revisjonen er et resultat av flere års forhandlinger og inngår som ledd i et større arbeid med å effektivisere prosjektgjennomføringen på norsk sokkel. Vi oppsummerer de viktigste endringene og viser hva de vil bety for de ulike aktørene i bransjen. 

Nyhetsbrev

Wiersholm kommenterer Statsbudsjettet 2016

Publisert: onsdag, 7.oktober 2015

Norsk økonomi skal rustes for vanskeligere tider. Neste år forventes det at Norge vil gå med underskudd. I det følgende ser vi på Regjeringens foreslåtte endringer med juridiske argusøyne. 

Nyhetsbrev

Endringer i lov om verdipapirfond

Publisert: fredag, 25.september 2015

Finansdepartementet sendte mandag forslag til endringer i verdipapirfondloven og tilhørende forskrift på høring. I dette nyhetsbrevet redegjør vi for de viktigste forslagene. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs foreslår endringer i reglene for aksje- og obligasjonsutstedere

Publisert: torsdag, 24.september 2015

Regelendringene er nå på høring og forventes å tre i kraft fra januar 2016. Vi gjennomgår forslagene som har størst generell interesse. 

Nyhetsbrev

Nye standardkontrakter for norsk sokkel

Publisert: tirsdag, 7.juli 2015

Etter flere års arbeid foreligger nå nye standardkontrakter for modifikasjonsarbeider på norsk sokkel. Vi gir en kort oversikt over de mest interessante endringene. 

Nyhetsbrev

Lettelser i eiendomsskatten – Farvel til "verk og bruk" og eiendomsskatt på produksjonsutstyr?

Publisert: fredag, 19.juni 2015

Finansdepartementet sendte den 18. juni 2015 på høring et forslag om lettelser i eiendomsskatten.  

Nyhetsbrev

1. juli 2015 - Startskuddet for nye og enklere regler om offentlige anskaffelser

Publisert: torsdag, 18.juni 2015

Fredag 12. juni 2015 ble det vedtatt endringer i de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs etablerer Merkur Market som ny markedsplass

Publisert: tirsdag, 16.juni 2015

Oslo Børs forslag om etablering av Merkur Market bringer med seg en rekke etterlengtede forenklinger.  

Nyhetsbrev

Forslag om å utvide fritaket for dokumentavgift og omregistreringsavgift

Publisert: fredag, 29.mai 2015

Finansdepartementet har sendt forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessige kontinuitet på høring. 

Nyhetsbrev

Revidert budsjett – Stille før stormen?

Publisert: tirsdag, 12.mai 2015

I dag, tirsdag 12. mai, kom revidert nasjonalbudsjett. På skatteområdet er endringene som foreslås av begrenset betydning. I nyhetsbrevet her går vi igjennom forslagene til skatteendringer i revidert budsjett. 

Nyhetsbrev

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt

Publisert: fredag, 27.mars 2015

Stortinget vedtok denne uken regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De viktigste endringene gjelder midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. 

Nyhetsbrev

Forslag om ny korrupsjonsbestemmelse

Publisert: torsdag, 26.mars 2015

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Kontroll og konstitusjonskomiteen, fremmer et representantforslag om en ny korrupsjonsbestemmelse i straffeloven. 

Nyhetsbrev

To skritt frem og ett til siden

Publisert: tirsdag, 24.mars 2015

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser på høring; enklere og mer fleksibelt? 

Nyhetsbrev

For høy eiendomsskatt kan påklages

Publisert: onsdag, 4.mars 2015

Stadig flere kommuner velger å skrive ut eiendomsskatt. I 2014 var det 341 av 428 kommuner som skrev ut eiendomsskatt, og trenden har vært tiltagende de senere årene. 

Nyhetsbrev

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: tirsdag, 16.desember 2014

Vi gir en oversikt over forslagene i Prop. 39 L og Prop. 48 L, som ble sendt Stortinget for videre behandling henholdsvis 5. og 12. desember. 

Nyhetsbrev

Scheelutvalgets skatteutredning

Publisert: tirsdag, 2.desember 2014

I dag tirsdag 2. desember 2014 avga Scheel-utvalget sin innstilling i arbeidet med å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen. 

Nyhetsbrev

Nye regler om meldeplikt ved utkontraktering

Publisert: tirsdag, 7.oktober 2014

Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om meldeplikt ved utkontraktering av deler av virksomhet som er under tilsyn. 

Nyhetsbrev

Fokus på etterlevelse av likebehandlingsplikten

Publisert: onsdag, 10.september 2014

Oslo Børs varsler særlig fokus på utstederes etterlevelse av likebehandlingsregelen. 

Nyhetsbrev

Rentebegrensningsregelen

Publisert: torsdag, 28.august 2014

– en felle for deltakerlignede selskaper uansett om gjelden er intern eller ekstern? 

Nyhetsbrev

Tolkningsuttalelse til reglene om rentefradragsbegrensninger

Publisert: fredag, 13.juni 2014

Finansdepartementet har 10. juni d.å. kommet med en fortolkningsuttalelse knyttet til reglene om rentefradragsbegrensninger. Hovedpunktene i uttalelsen finner du her. 

Nyhetsbrev

Nytt fra næringseiendom april 2014

Publisert: fredag, 25.april 2014

Hva betyr solidarisk skatteansvar for deltakerlignende eiendomsselskaper? Og hvordan er de nye retningslinjene for frivillig registrering? 

Nyhetsbrev

Børsen endrer reglene for ustedere av aksjer og egenkapitalbevis

Publisert: tirsdag, 5.juni 2012

Endringer i børsens regler for ustedere av aksjer og egenkapitalbevis.