Aktuelt i Wiersholm

Alle publikasjoner

Brosjyre

Compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff tjenestekatalog

Wiersholm er ledende juridisk rådgiver innen compliance, myndighetskontakt, krisehåndtering og foretaksstraff. I denne tjenestekatalogen synliggjør vi hvordan vi bistår offentlige og private aktører innen alle faser og fagområder.

Brosjyre

Studentbrosjyre

Vi har store forventninger til din karriere. Er du engasjert, dynamisk og har høye faglige kvalifikasjoner som du vil utvikle i samarbeid med oss, da er vi rett sted for deg.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2015

I denne Agendautgaven setter Wiersholm søkelys på ulike fasetter ved den stadig akselererende teknologiutviklingen.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2015

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2015
Full fres i eiendomsmarkedet. Lav lånefinansiert rente sammen med en risikojustert avkastning for næringseiendom som fremstår attraktiv, bidro til høy aktivitet i eiendomsmarkedet i 2014. Vi har grunn til å tro at nivået holder seg inneværende år.

Brosjyre

Praktisk guide for lovligheten av et utvalg markedstiltak

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2015
Wiersholm har laget en forenklet veiledning for lovligheten av et utvalg av markedstiltak.

Brosjyre

Profilbrosjyre

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2015
Det finnes uendelig mange løsninger - vi finner din!

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2014

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2014
Tema: Compliance - Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke “outsourcing” av korrupsjon, og derfor må selskaper velge sine forretningspartnere med omhu.

Bøker

Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Forfatter: Morten Goller m.fl.
Utgitt: 2014
Boken handler om alle sider av en anskaffelsesprosess fra kunngjøring til eventuell tvisteløsning.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2014

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2014
I dette nummeret av Wiersholm Agenda retter vi søkelyset mot hvilke endringer i skattesystemet den nye regjeringen har signalisert og kan forventes å gjennomføre.

Bøker

Arbeidsmiljøloven - kommentatorutgave

Forfatter: Jan Fougner
Utgitt: 2013
Siden forrige utgave kom ut i 2006 er arbeidsmiljøloven endret i flere omganger. Lovfestet og ulovfestet arbeidsrett er videreutviklet gjennom rettspraksis.

Bøker

Tilretteleggeransvar

Forfatter: Olav Fr. Perland
Utgitt: 2013
Dette er Olav Fr. Perland sin doktoravhandling i bokform om tilretteleggeransvar. I boken analyserer Perland hvilket erstatningsansvar som kan oppstå for verdipapirforetak som tilrettelegger aksjeemisjoner etter norsk rett.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda 2013

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2013
Det er ikke, og skal ikke være, tilstrekkelig å være en flink jurist; man må også forstå den konteksten jussen virker i. Wiersholms advokater er organisert i team som spesifikt følger ulike bransjer med sikte på å være i fronten av markedsutviklingen i ulike næringer.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2012

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2012
I dette nummeret av Wiersholm Agenda ser vi nærmere på trendene i obligasjonsmarkedene. Vi tar pulsen på det ”bilaterale” førstehåndsmarkedet, men har også gleden av å høre Børsdirektør Bente Landsnes ved Oslo Børs og Gillian Walmsley fra London Stock Exchange snakke om karakteristika og trender ved ulike organiserte obligasjonsmarkeder.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2012

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2012
Teknologi og immaterielle rettigheter knyttet til teknologi er drivende faktorer i veldig mange av oppdragene Wiersholm er involvert i. I denne utgaven av Wiersholm Agenda retter vi søkelyset på grenseflatene mellom teknologi, rettighetsbeskyttelse og jus.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2011

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2011
Olje- og gassindustrien er Norges i særklasse største og viktigste næring. Olje- og gassrelaterte saker representerer også, direkte og indirekte, en meget betydelig del av Wiersholms samlede virksomhet.

Bøker

Omstilling og nedbemanning 2. utg.

Forfatter: Jan Fougner, Eli Aasheim
Utgitt: 2011
I boken behandles blant annet styringsretten som grunnlag for å endre arbeidets innhold, bruk av arbeidskraft på annen måte enn ved ansettelse, virksomhetsoverdragelse, permittering, fremgangsmåten ved og vilkårene for nedbemanning, pensjon, trygd og sluttpakker og skatt.

Bøker

Arm's length transaction structures

Forfatter: Andreas Bullen
Utgitt: 2011
Andreas Bullen har, som første nordmann, mottatt European Academic Tax Thesis Award 2011 for sin doktorgradsavhandling: «Arm's length transaction structures: Recognising and restructuring controlled transactions in transfer pricing».

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2011

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2011
Eiendomsmarkedet ble hardt rammet under finanskrisen, men aktiviteten har tatt seg kraftig opp igjen. Bransjen er i stadig utvikling, til dels som følge av endringer i rettsreglene. I dette nummeret av Wiersholm Agenda ser vi nærmere på enkelte aktuelle utviklingstrekk.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 – 2010

Prosedyre i voldgift og for de alminnelige domstolene er klassisk advokatarbeid og utgjør et av Wiersholms viktigste virksomhetsområder. Når en tvist kommer på spissen, går Wiersholm i krigen sammen med klienten.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2010

Hovedtemaet i dette nummeret av Wiersholm Agenda er hvordan krisen har påvirket transaksjonsmarkedene. Gjennom ulike vinklinger faglig og markedsmessig vil vi belyse de vesentligste utfordringene i dagens markedssituasjon og gi konkrete operative råd.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda 2009

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2009
Dette er et temanummer om finanskrisen. Den rammer alle, og som advokater må vi finne nye løsninger på klientenes utfordringer.

Bøker

Bedriftsskatterett

Forfatter: Arvid Aage Skaar og Tor S. Kildal
Utgitt: 2000
Bedriftsskatterett gir en grunnleggende innføring i skatterett for næringsdrivende. Boken behandler skatteretten for aksjeselskaper, ansvarlige selskaper og personlig næringsdrivende, med vekt på de sentrale postene i skatteregnskapet.

Bøker

Joint Ventures

Forfatter: Anders Ryssdal
Utgitt: 2008
Joint Ventures gir grundig innsyn i de konkurranserettslige spørsmål som oppstår ved etableringen av joint ventures. Boken vil være et nyttig redskap for alle som arbeider med konkurranserettslige problemstillinger.

Bøker

Børs- og verdipapirrett

Forfatter: Knut Bergo
Utgitt: 2004
Børs- og verdipapirrett er skrevet av Knut Bergo, partner i Wiersholm. I boken gir Bergo en grundig oversikt over børs- og verdipapirretten.

Bøker

EU Market Abuse Regulation in Energy Markets

Forfatter: Odd-Harald B. Wasenden
Utgitt: 2008
Boken tar opp EUs markedsmisbruksdirektiv fra 2003 som gir regler om innsidehandel og markedsatferd i organiserte europeiske energimarkeder.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2008

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2008
Mange av våre klienter er bundet av tariffavtale som fastsetter at bedriftens ledelse skal drøfte spørsmål som vedrører bedriftens økonomiske og produksjonsmessige stilling og utvikling med de tillitsvalgte.

Bøker

Daglig leders stillingsvern

Forfatter: Terese Smith Ulseth m. fl.
Utgitt: 2007
Daglig leders stillingsvern omhandler rettsspørsmål knyttet til daglig leder. Boken angriper emnet både fra et selskapsrettslig og et arbeidsrettslig ståsted.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2007

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2007
I informasjonsbladet finner du nyheter og artikler om aktuelle juridiske spørsmål og nytt om firmaet og våre ansatte.

Wiersholm Agenda

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2007

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 2007
Wiersholm utgir med jevne mellomrom Wiersholm Agenda; et informasjonsblad som primært retter seg mot våre klienter og forretningsforbindelser.

Bøker

Voldgiftsloven

Forfatter: Anders Ryssdal m.fl.
Utgitt: 2007
Wiersholms advokat Anders Ryssdal er medforfatter av boken Voldgift, kommentarutgave. Boken kom ut i mars 2007.

Bøker

Verdipapirhandelloven

Forfatter: Tor Bechmann, Knut Bergo, Jan Bjørnsen, Per Anders Sæhle og Kjersti T. Trøbråten
Utgitt: 2002
Verdipapirhandelloven: kommentarutgave gir en grundig fremstilling av verdipapirhandellovens bestemmelser.

Bøker

Norsk konkurranserett

Forfatter: Anders Ryssdal, Olav Kolstad
Utgitt: 2007
Norsk konkurranserett bind I er skrevet av professor dr. juris Olav Kolstad og Wiersholms advokat dr. juris Anders Ryssdal. Begge har konkurranserett som spesialområde.

Bøker

Energimarkedsrett

Forfatter: Odd-Harald B. Wasenden
Utgitt: 2007
Wiersholms advokat Odd-Harald B. Wasenden har skrevet boken som gir en inngående rettslig analyse av det finansielle kraftmarkedet, med hovedvekt på den organiserte handelen som finner sted på kraftbørsen Nord Pool.

Bøker

EU, EØS og skatt

Forfatter: Andreas Bullen
Utgitt: 2005
Forfatter er Andreas Bullen, advokat i Wiersholm. Han har omfattende praktisk erfaring innenfor skatterett, EU- og EØS-rett.

Bøker

Nordisk rettspragmatisme

Forfatter: Sverre Blandhol
Utgitt: 2005
Nordisk rettspragmatisme er skrevet av Sverre Blandhol. Han er dr. juris fra universitetet i Oslo.

Bøker

Ytringsfrihet

Forfatter: Kyrre Eggen
Utgitt: 2002
Vernet om ytringsfriheten i norsk rett - Kyrre Eggen er partner i Wiersholm og hans doktorgradsavhandling gir en bred fremstilling av og begrunnelser bak ytringsfriheten

Bøker

Kollektiv arbeidsrett

Forfatter: Jan Fougner m.fl.
Utgitt: 2004
Boken gir en oversikt over arbeidsrettens kollektive del og er en generell fremstilling basert på Arbeidsrettens praksis og et utvalg av sentrale tariffavtaler.

Bøker

Omstilling og nedbemanning

Forfatter: Jan Fougner m.fl.
Utgitt: 2003
Omstilling og nedbemanning er ikke lenger konjunkturbestemte fenomener. Virksomhetens evne til forandring er avgjørende for konkurransekraft og leveringsdyktighet.

Bøker

Lovgivningen i EØS

Forfatter: Stephan L. Jervell
Utgitt: 2002
Stephan L. Jervell er partner i Wiersholm. Lovgivningen i EØS: Beslutningsprosessen, gjennomføringen og konsekvensene behandler lovgivningsprosessen i EØS samt hvilke rettslige konsekvenser det kan få dersom EØS-lovgivning ikke gjennomføres eller gjennomføres feil i Norge.

Bøker

Arbeidsavtalen - utvalgte emner

Forfatter: Jan Fougner
Utgitt: 1999
Boken gjennomgår viktige sider ved arbeidsavtalen. Den tar blant annet opp arbeidstagerbegrepet, stillingsvernsregler, arbeidstagers lojalitetsplikt og statens særavtaler.

Bøker

Taxation issues relating to captive insurance companies

Forfatter: Arvid Aage Skaar m. fl.
Utgitt: 1998
Taxation issues relating to captive insurance companies behandler visse skattespørsmål for forsikringssselskaper.

Bøker

Norsk domssamling om revisors erstatningsansvar

Forfatter: Wiersholm
Utgitt: 1996
Boken er utgitt i samarbeid mellom NSRF (Norges Statsautoriserte Revisorers Forening) og Wiersholm.

Bøker

Aksjebeskatning

Forfatter: Nicolay Vold m.fl.
Utgitt: 1995
Boken Aksjebeskatning gir først og fremst en inngående, men ikke lenger helt à jour, framstilling av RISK-reglene.