Verdipapirhandelloven - Kommentarutgave

Verdipapirhandelloven: kommentarutgave gir en grundig fremstilling av verdipapirhandellovens bestemmelser.

Fremstillingen legger vekt på å behandle praktiske problemstillinger og tolkningsspørsmål knyttet til loven. I tillegg er det lagt stor vekt på å synliggjøre forvaltningspraksis i tilknytning til de enkelte bestemmelser.

Erfaringsmessig er slik praksis ofte vanskelig tilgjengelig, hvilket medfører at det kan herske usikkerhet om hvilket standpunkt relevante myndigheter har til ulike enkeltspørsmål.

Boken er ment som et "oppslagsverk" for de som forholder seg til loven i praksis, utstedere av finansielle instrumenter (noterte og unoterte selskaper), deres rådgivere (tilretteleggere, advokater mv.), investorer, offentlige myndigheter mv.

Forlagets side om boken finner du her.

Forfattere: Tor Bechmann, Knut Bergo, Jan Bjørnsen, Per Anders Sæhle og Kjersti T. Trøbråten

Utgitt: 2002
Ant. sider: 864 (842 s. før registre)
Forlag: Universitetsforlaget
ISDN: 82-15-001 42-4