Aktuelt i Wiersholm

Våre aktuelle saker

Nyhetsbrev

EUs nye rapporteringsregler om bærekraftige investeringer

Publisert: fredag, 9.august 2019

EU-parlamentet har nylig vedtatt nye rapporteringsregler vedrørende bærekraftige investeringer. Forordningen pålegger finansielle markedsdeltagere – i hovedsak investorer og kapitalforvaltere - samt finansielle rådgivere, å integrere vurderingen av bærekraft i sine beslutningsprosesser og å offentlig formidle bærekraftsrelaterte opplysninger om finansielle produkter. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q2 2019

Publisert: onsdag, 3.juli 2019

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som skjedde innenfor immaterialrett, teknologi og media i andre kvartal 2019. 

Nyheter

Ugyldig eiendomsskatt og bare på grensen til det lovlige

Publisert: mandag, 1.juli 2019

Etter at Høyesterett, i likhet med lagmannsretten, fant Oslo kommunes vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2016 ugyldig, skriver Wiersholms advokat Bettina Banoun i denne kronikken i DN at kommunen også bør betale tilbake 177 millioner kroner i eiendomsskatt for 2017. 

Nyhetsbrev

Siste spiker i kista for fradragsrett for transaksjonskostnader?

Publisert: onsdag, 26.juni 2019

For andre gang har retten behandlet et søksmål der Finansdepartementet har saksøkt sin egen Skatteklagenemnd for avgjørelser de er uenig i. 

Nyhetsbrev

Nye regler om varsling i arbeidsmiljøloven

Publisert: tirsdag, 25.juni 2019

Stortinget vedtok 11. juni endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Endringene gjelder fra 1. januar 2020. Vi oppsummerer de mest sentrale endringene her. 

Nyhetsbrev

Ugyldig utskrivning av eiendomsskatt i 2016

Publisert: tirsdag, 25.juni 2019

Norges Høyesterett avsa dom og kjennelse den 25. juni 2019 i saken om gyldigheten av eiendomsskatt i Oslo kommune. 

Nyheter

Gjennomskjæring i et internasjonalt perspektiv

Publisert: mandag, 24.juni 2019

I den senere tid det vært debatt om Finansdepartementets forslag om å lovfeste en skatterettslig omgåelsesregel. Lovforslaget regulerer også gjennomskjæring i internasjonale forhold, og innebærer her en skjerping. 

Nyhetsbrev

Forslag om endringer i aksjelovgivningen

Publisert: søndag, 23.juni 2019

Nærings- og fiskeridepartementet la fredag 21. juni frem Prp L 135 (2018-19) som blant annet inneholder flere forslag om endringer i aksjelovgivningen. Om forslaget vedtas vil det medføre betydelige endringer i flere praktisk viktige bestemmelser. Vi gir i det følgende en oversikt over de viktigste av de foreslåtte endringene. 

Nyheter

Coworking og merverdiavgift

Publisert: mandag, 17.juni 2019

I siste utgave av tidsskrift for Eiendomsrett bidrar Maj Hines i lederen med en fagartikkel om viktigheten av kundefokus ved coworking. 

Nyheter

Kjersti Trøbråten er ny styreleder i Wiersholm

Publisert: mandag, 27.mai 2019

Kjersti har vært partner siden 2007 og er anerkjent som en av Norges fremste eksperter innen verdipapirrett og rammevilkår for bank og forsikring. 

Rangeringer

Wiersholm har høyest klienttilfredshet...

Publisert: torsdag, 16.mai 2019

Årets resultater fra TNS SIFO Prospera viser at vi leverer på våre fagområder og styrker Wiersholm-merkevaren blant de største innkjøperne av forretningsjuridisk rådgivning. 

Nyhetsbrev

Utvalg foreslår drastisk endring av merverdiavgiften

Publisert: onsdag, 15.mai 2019

Utvalget som på oppdrag fra regjeringen har vurdert forenkling av merverdiavgiften, foreslår i en rapport som ble overlevert til finansminister Siv Jensen 15. mai, en radikal omlegging av merverdiavgiftens satser. 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Publisert: mandag, 13.mai 2019

Solberg-regjeringen la i dag frem forslag til skatte- og avgiftsendringer i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett 2019. Det var lite endringer av betydning på skatteområdet, men litt større nyheter på avgiftsområdet. 

Nyheter

Seier i Patentstyret mot spritgiganten Absolut Vodka

Publisert: fredag, 10.mai 2019

Pernod Ricard S.A, som eier Absolut Vodka, gjorde innsigelse mot Maloramas registering av varemerket ABSOLUTT. Den 6. mai ga Patentstyret Malorama medhold i at varemerkeregistreringen opprettholdes. 

Nyheter

Nye prospektregler

Publisert: fredag, 10.mai 2019

Finansdepartementet har publisert lovforslaget om nye prospektregler. Formålet med de nye prospektreglene er å gjøre det enklere og billigere for utstedere, spesielt små og mellomstore utstedere, å få tilgang til kapitalmarkedene. 

Nyheter

Fusjonskontrollen – hvordan sikre en effektiv prosess?

Publisert: fredag, 3.mai 2019

Sammen med Oslo Economics ser vi nærmere på håndteringen av fusjonskontrollen og på de viktigste internasjonale utviklingstrekkene. 

Nyheter

Vil du bli del av vårt team?

Publisert: tirsdag, 16.april 2019

Akkurat nå har vi flere spennende stillinger ute. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått i Norges største børsnotering på 13 år

Publisert: fredag, 12.april 2019

Wiersholm har bistått Adevinta og morselskapet Schibsted i forbindelse med Adevintas notering på Oslo Børs. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til Advokatforeningens Talentpris 2019

Publisert: fredag, 12.april 2019

Årets Talentpris tildeles det advokatfirmaet som har kommet lengst i sin digitale satsing. 

Nyhetsbrev

IPR og TMT Q1 2019

Publisert: fredag, 12.april 2019

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som skjedde innenfor immaterialrett, teknologi og media i første kvartal 2019. 

Nyheter

MAR Insights - De nye markedsmisbruksreglene

Publisert: torsdag, 11.april 2019

Finansdepartementet publiserte 10. april 2019 lovforslaget om gjennomføring av EUs forordning om markedsmisbruk, MAR, i norsk rett. På disse sidene finner du en oversikt over de mest sentrale endringene i de nye markedsmisbruksreglene. 

Nyhetsbrev

Skatteeffekter av brexit

Publisert: torsdag, 11.april 2019

Hard brexit, myk brexit eller ingen brexit? 

Rangeringer

Wiersholm anerkjennes som faglig sterkest i Legal 500 for 2019

Publisert: onsdag, 10.april 2019

Vi rangeres samlet sett høyest av alle de norske advokatfirmaene og befester vår solide posisjon i en av bransjens mest betydningsfulle rangeringer. 

Nyhetsbrev

Lovfesting av en generell omgåelsesregel

Publisert: onsdag, 10.april 2019

Finansdepartementet har i dag, 10. april 2019, foreslått å lovfeste en omgåelsesregel i skatteretten. Forslaget tar utgangspunkt i den ulovfestede regelen, men foreslår skjerping av regelen på enkelte punkter. 

Nyheter

Rekordgebyr til Google for brudd på GDPR

Publisert: tirsdag, 9.april 2019

Det franske datatilsynet (CNIL) ila Google LLC 21. januar i år et gebyr på 50 millioner euro for brudd på GDPRs regler om transparens, informasjon og samtykke. 

Nyhetsbrev

Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Publisert: torsdag, 4.april 2019

Forslaget inneholder et oppdatert kunnskapsgrunnlag for vindkraft på land og angir de tretten områdene som anses mest egnet for vindkraft. 

Nyheter

En kursendring som bør prøves av domstolene

Publisert: torsdag, 28.mars 2019

Næringslivets konkurranseutvalg har de siste årene lagt seg på en linje der det er for enkelt å omgå etterligningsvernet. 

Nyheter

Utilgjengelige forhåndsuttalelser skaper rettsusikkerhet

Publisert: fredag, 22.mars 2019

Skatteetaten avgir årlig et betydelig antall bindende forhåndsuttalelser (BFU) om ulike rettsspørsmål. Ordningen er en tjeneste fra Skatteetaten der skattepliktige mot et gebyr kan få vurdert og avklart skattemessige virkninger av en disposisjon før den gjennomføres. De aller fleste avsagte BFUer forblir upubliserte, og praksisen for når de offentliggjøres, fremstår i dag uklar og tilfeldig. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev | Leterefusjonsordningen

Publisert: torsdag, 21.mars 2019

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) slår fast at den norske leterefusjonsordningen ikke utgjør ulovlig statsstøtte. ESA fant at leterefusjonsordningen ikke er selektiv ettersom den er tilgjengelig for alle selskaper på lik linje. 

Nyheter

Oslo Compliance Forum 2019

Publisert: torsdag, 21.mars 2019

Jan Fougner åpnet årets OCF ved å understreke alvoret i det å drive virksomhet som fører til brudd på menneskerettighetene. 

Nyhetsbrev

Ny veileder fra Datatilsynet om GDPR

Publisert: fredag, 15.mars 2019

Datatilsynets nye veiledning over hvilke aktiviteter som krever vurdering av personvernkonsekvenser (data protection impact assessments, DPIA) viser at mange virksomheter må gjennomføre slike vurderinger. 

Nyheter

Nye prospektregler – prospektplikten

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Ved gjennomføringen av prospektforordningen økes beløpsgrensen for EØS-prospekter til EUR 8 millioner og grensen for unntak fra prospekt økes til 20% av utsteders noterte verdipapirer i samme klasse. 

Nyheter

Nye prospektregler – nasjonale prospekter

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Prospektforordningen gir fortsatt adgang til å fastsette nasjonale regler for tilbud mellom EUR 1 million og EUR 8 millioner. 

Nyheter

Nye prospektregler – innholdskrav

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Innholdskravene til et EØS-prospekt videreføres i all hovedsak som før, men med prospektforordningen innføres det nye krav til sammendraget og risikofaktorene. 

Nyheter

Kilder om prospektforordningen

Publisert: lørdag, 9.mars 2019

Nedenfor følger en oversikt over kilder og relevante dokumenter som relaterer seg til prospektforordningen. 

Rangeringer

Chambers Europe 2019 - solide resultater og rett til topps i ny kategori

Publisert: fredag, 8.mars 2019

Årets resultater bekrefter Wiersholms posisjon som faglige enere i bredden av rangeringens mange kategorier. I tillegg til å ha flest individuelle rangeringer av de norske advokatfirmaene, ønsker vi særlig å trekke frem at vårt granskning- og compliance-team gikk rett til topps i den nye kategorien "Compliance". 

Nyhetsbrev

Høyesteretts dom i Skanska-saken

Publisert: onsdag, 6.mars 2019

Denne mye omtalte saken gjelder primært forståelsen av Hovedavtalen LO-NHO § 8-2 om ansiennitet og inneholder flere viktige og klargjørende uttalelser om betydningen av ansiennitet ved nedbemanning. 

Nyheter

MAR for styremedlemmer

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Nedenfor finner du en samling av de emnene i markedsmisbruksreglene som vi mener er mest sentrale for deg som styremedlem. 

Nyheter

Endringer i forbudet mot innsidehandel

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Forbudet mot innsidehandel, herunder definisjonen av når det foreligger innsideinformasjon, videreføres hovedsakelig som før, men en viktig endring er at forbudet utvides til å ramme endring og kansellering av ordre etter mottak av innsideinformasjon, samt forsøk på innsidehandel. 

Nyheter

Nye krav til innsidelisten

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Plikten til å føre innsideliste videreføres som tidligere i MAR, men det innføres flere krav til listens form og innhold, samt nye krav til oppbevaring av listen. 

Nyheter

Endringer i forbudet mot markedsmanipulasjon

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Ved innføringen av MAR utvides forbudet mot markedsmanipulasjon og det innføres enkelte nye regler om tilbakekjøpsprogrammer og kursstabilisering. 

Nyheter

Innføring av regler om markedssonderinger

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Markedssonderinger var ikke regulert i det tidligere markedsmisbruksregelverket og er heller ikke regulert i norsk rett. Ettersom markedssonderinger som regel innebærer formidling av innsideinformasjon så EU behov for å innta regler om dette ved omarbeidelsen av markedsmisbruksreglene. 

Nyheter

MAR for tilretteleggere

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Tilretteleggere må forholde seg til en rekke nye regler når MAR trer i kraft i norsk rett. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale reglene. 

Nyheter

Kilder om MAR

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Ettersom MAR implementeres i norsk rett gjennom en henvisning i verdipapirhandelloven vil de EU-rettslige kildene få større relevans enn tidligere. Av norske kilder har vi på nåværende tidspunkt utredningen til verdipapirlovutvalget og proposisjonen fra Finansdepartementet. Her har vi samlet sentrale kilder og relevante dokumenter som relaterer seg til MAR. 

Nyheter

Endringer for primærinnsidere

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Primærinnsideres meldeplikt videreføres for alle praktiske formål, men det gjøres noen sentrale endringer i hvilke typer av transaksjoner som vil utløse meldeplikt. Det vil også innføres handelsforbud før finansiell rapportering og primærinnsideres undersøkelsesplikt vil oppheves. 

Nyheter

MAR for utstedere

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Utstedere må forholde seg til en rekke nye regler når MAR trer i kraft i norsk rett. Nedenfor følger en oversikt over de mest sentrale reglene. 

Nyheter

Nye regler om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon

Publisert: mandag, 4.mars 2019

Utsteders adgang til å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon videreføres i MAR, men det vil innføres noen sentrale endringer i prosedyren som må følges ved utsatt offentliggjøring. 

Nyheter

Vil du bli en del av vårt personvernteam?

Publisert: onsdag, 27.februar 2019

Vi leter etter en engasjert og dyktig kollega som vil utvikle sine ferdigheter i et av Norges fremste fagmiljøer. 

Nyheter

Vil du jobbe med oss?

Publisert: onsdag, 27.februar 2019

Wiersholm bygger fremtidens advokatfirma ved å koble dyktige og kloke hoder fra et bredt spekter av fagdisipliner. Nå ser vi etter en engasjert og strukturert leder for våre sentrale kontorfunksjoner - er du vår neste leder for Corporate Services?  

Nyheter

Wiersholm topp-rangeres i Chambers Global 2019

Publisert: fredag, 15.februar 2019

I år igjen bekrefter denne rangeringen at våre advokater besitter markedets sterkeste faglige kompetanse. 

Nyheter

Wiersholm topper igjen Finansavisens Advokatundersøkelse

Publisert: torsdag, 14.februar 2019

Wiersholm mottar flest poeng av alle firmaene samlet sett og overgår fjorårets poengsum. Managing partner Morten Goller kåres nok en gang til konkurrentenes mest ettertraktede. 

Nyheter

Wiersholm blir HumAks hovedsamarbeidspartner

Publisert: onsdag, 13.februar 2019

Vi ser frem til et aktivt samarbeid med jusstudentenes humanitæraksjon 

Nyheter

Høyesterett skal behandle eiendomsskatten

Publisert: fredag, 8.februar 2019

Kommunen anket lagmannsrettens dom. Prinsipalt ble det påberopt saksbehandlingsfeil, subsidiert at skatten ikke var skrevet ut for sent, og at virkninger av eventuell for sen utskrivning ikke er ugyldighet. 

Nyheter

Atle Gabrielsen til Wiersholm

Publisert: mandag, 4.februar 2019

Atle Gabrielsen tiltrer som partner 4. februar 2019. 

Nyheter

FNs høykommissær for flyktninger hos Wiersholm

Publisert: tirsdag, 29.januar 2019

NOAS og Røde Kors arrangerte mandag et viktig møte hos oss. 

Nyheter

Erik Thyness blir høyesterettsdommer

Publisert: tirsdag, 22.januar 2019

Etter 23 år i Wiersholm tar Erik nå fatt en av landets mest prestisjetunge oppgaver. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q4 2018

Publisert: onsdag, 16.januar 2019

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som skjedde innenfor immaterialrett, teknologi og media i fjerde kvartal 2018. 

Nyheter

The Lawyer European Awards 2019 - Vi er nominert i to kategorier

Publisert: tirsdag, 15.januar 2019

Vi er nominert til "Law Firm of the Year: The Nordics" og "European litigation team of the year". 

Nyheter

Wiersholm blir hovedsamarbeidspartner for Redd Barna

Publisert: onsdag, 9.januar 2019

Vi er veldig glade for å starte det nye året som Redd Barnas hovedsamarbeidspartner og ser frem til å ta fatt på et meningsfylt samarbeid med en organisasjon som virker for noe av det viktigste for en bærekraftig fremtid, nemlig barn, unge og utdanning. 

Nyheter

Full seier for Rimfrost mot Aker BioMarine

Publisert: tirsdag, 8.januar 2019

Rimfrost er fullstendig frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett etter å ha blitt saksøkt av Aker BioMarine med krav om rettigheter til patenter og patentsøknader for foredling av krill. 

Nyheter

Wiersholm er nå miljøfyrtårn-sertifisert

Publisert: tirsdag, 8.januar 2019

Vi har gjort viktige endringer for en mer miljøvennlig arbeidshverdag. 

Nyheter

To nye partnere i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 1.januar 2019

Georg Abusdal Engebretsen og Hans Augun Parmann tiltrer som partnere fra 1. januar 2019. 

Nyheter

Jusstudentene kårer Wiersholm til mest attraktive arbeidsgiver

Publisert: onsdag, 19.desember 2018

Wiersholm tar førsteplasssen i TNS Sifo Prosperas uavhengige employer branding-undersøkelse blant jusstudentene i Oslo, Bergen og Tromsø for 2018. 

Nyhetsbrev

Norwegian-dommen: Morselskapet kan ikke anses som arbeidsgiver

Publisert: fredag, 14.desember 2018

Høyesterett avsa 12. desember dom i den mye omtalte Norwegian-saken. Hovedspørsmålet i saken var om piloter og kabinansatte i ulike datterselskaper i Norwegian-konsernet kunne kreve fast ansettelse i blant annet morselskapet Norwegian Air Shuttle ASA. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2018

Publisert: torsdag, 6.desember 2018

For åttende år på rad gikk Nordic Buy Out Forum av stabelen i regi av Wiersholm i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Nyheter

Seier for Rimfrost i Høyesterett

Publisert: onsdag, 21.november 2018

Wiersholm har bistått Rimfrost AS og Rimfrost Technologies AS (Rimfrost) i en prinsipiell sak for Høyesterett angående utstrekningen av patentlovens regler om tvungent verneting. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference 2018

Publisert: tirsdag, 20.november 2018

Wiersholm inviterte til næringslivets personvernkonferanse for tredje år på rad. 

Nyheter

Kryptoutvinning og elavgift

Publisert: fredag, 9.november 2018

Skattedirektoratet foreslår nå å fjerne avgiftsfordel. 

Nyheter

Ugyldig utskrivning av eiendomsskatt i 2016

Publisert: fredag, 2.november 2018

Borgarting lagmannsrett avsa dom og kjennelse 31. oktober 2018 i saken om gyldigheten av eiendomsskatt i Oslo kommune. 

Rangeringer

IFLR1000-rangeringene for 2019 er offentliggjort

Publisert: fredag, 2.november 2018

Wiersholm beholder førsteplassen i alle fire corporate-kategorier; Banking and Finance, M&A, Capital Markets og Project Finance and Development. 

Nyhetsbrev

Wiersholm lanserer Dispute Control

Publisert: fredag, 19.oktober 2018

Wiersholm har nå lansert en ny innovativ plattform for å håndtere tvistesaker. Vi kaller den Dispute Control. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q3 2018

Publisert: fredag, 19.oktober 2018

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som har skjedd innenfor immaterialrett, teknologi og media i tredje kvartal 2018. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår NTE

Publisert: torsdag, 18.oktober 2018

Wiersholm bistår NTE AS i forbindelse med sammenslåing av nettselskapene til NTE AS og TrønderEnergi AS. 

Nyheter

Wiersholm med i næringslivsdelegasjonen til Kina i oktober

Publisert: torsdag, 18.oktober 2018

Partnere i Wiersholm, Ståle Gjengset og Kai Thøgersen, deltok i delegasjonen som besøkte Kina sammen med kongeparet, utenriksministeren og næringsministeren sist uke. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2019

Publisert: mandag, 8.oktober 2018

Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2019 ble presentert i dag. Våre eksperter går i det følgende igjennom de mest sentrale endringer for norsk næringsliv på skatte- og avgiftsområdet. 

Nyheter

Legal Hackathon 2018

Publisert: torsdag, 27.september 2018

Wiersholmeren Sarujan Mathimarans team vant "best performing solution" i helgens Hackathon. 

Nyheter

Finansdepartementet saksøker Skatteklagenemnda for andre gang

Publisert: onsdag, 26.september 2018

I et tilfelle som omhandlet salg av et næringsbygg, ga Skatteklagenemnda i vår klager medhold i fradragsrett for inngående merverdiavgift på pådratte transaksjonskostnader ved salget. 

Nyheter

Gladnyhet for eiendomsbransjen

Publisert: mandag, 24.september 2018

Det blir nå mindre risiko for avgiftstap ved eiendomstransaksjoner. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Eni

Publisert: torsdag, 9.august 2018

Vi bistår Eni i forbindelse med fusjonen mellom Eni Norge og Point Resources, som vil resultere i opprettelsen av Vår Energi AS. 

Nyheter

GDPR og Wiersholm

Publisert: tirsdag, 17.juli 2018

Vi ser GDPR som et viktig og positivt steg for å styrke personvernet. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT Q2 2018

Publisert: mandag, 9.juli 2018

Wiersholm gir deg i dette nyhetsbrevet en oversikt over hva som har skjedd innenfor immaterialrett, teknologi og media i andre kvartal 2018. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått ved salg av VNG Norge AS

Publisert: torsdag, 28.juni 2018

Vi bisto VNG AG ved salg av datterselskapet VNG Norge AS til Neptune Energy Norge AS. 

Nyheter

Forsikringsavtaleloven er utdatert

Publisert: fredag, 22.juni 2018

Justis og Beredskapsdepartementet har foreslått endringer i forsikringsavtaleloven fra 1988 for å implementere enkelte bestemmelser i EU's Insurance Distribution Directive. Advokatforeningen har inngitt høringsinnspill og mener at det må sterkere lut til enn mindre enkelte endringer i den eksisterende loven.  

Nyheter

Vil du bidra i utviklingen av Norges mest innovative advokatfirma?

Publisert: fredag, 22.juni 2018

Vi bygger fremtidens advokatfirma ved å koble dyktige og kloke hoder fra et bredt spekter av fagdisipliner. Nå søker vi en Compliance & CSR ansvarlig, en Forretningsutvikler, en Klientutvikler og en Prosjektleder. 

Nyhetsbrev

Oslo tingrett: Tap for Equinor mot NeoDrill

Publisert: fredag, 22.juni 2018

Den 21. juni 2018 avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Equinor og brønnteknologiselskapet NeoDrill. 

Nyheter

Går din virksomhet på fornybar energi?

Publisert: tirsdag, 19.juni 2018

Globale aktører som Google, Facebook, Hydro og Alcoa velger nå å dekke hele eller deler av sitt energiforbruk med ny norsk fornybar energi. Det er særlig utbygging av vindkraft som bidrar med nye kraftvolumer til smelteverkene og datasentrene. 

Nyhetsbrev

Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse

Publisert: mandag, 18.juni 2018

Stortinget vedtok sist uke endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsforetak. Selv om det i lovforarbeidet var særlig fokus på utfordringer i bemanningsbransjen, gjelder de vedtatte endringene for alle typer virksomhet og alle bransjer. 

Nyheter

Oslo tingrett underkjenner særnorsk eierspredningsregime

Publisert: torsdag, 14.juni 2018

Wiersholm har representert Netfonds i erstatningssak mot staten knyttet til krav om eierspredning i banker og forsikringsselskaper. Tingrettens dom i saken forelå 8. juni 2018. 

Nyhetsbrev

Varemerkeregistering av Vigelands kunstverk

Publisert: lørdag, 9.juni 2018

Oslo kommune kan verken registrere Vigelands kunstverk eller tittelens på hans kunstverk som varemerke. 

Nyhetsbrev

Omstridt direktivforslag nedstemt

Publisert: lørdag, 9.juni 2018

Omstridt direktivforslag om innholdsfilter og lenkeskatt nedstemt av Europarlamentet 

Nyheter

Ung i Finans hos Wiersholm

Publisert: torsdag, 7.juni 2018

Vi er sammen med DNB og Nordnet stolte sponsorer for dette spennende nettverket og var i går vertskap for deres sommeravslutning.  

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett

Publisert: tirsdag, 15.mai 2018

Solberg-regjeringen la i dag frem forslag til skatte- og avgiftsendringer. Her var det lite nytt under solen. Wiersholm redegjør her for de sentrale endringsforslagene, samt gir en oversikt over hvilke lovforslag man fortsatt venter på. 

Nyheter

FATF Private Sector Consultative Forum i Wien

Publisert: tirsdag, 8.mai 2018

Wiersholm var invitert som eneste norske advokatfirma. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til Advokatforeningens Talentpris 2018

Publisert: tirsdag, 24.april 2018

Fredag ble nominasjonene til årets Talentpris offentliggjort. Advokatforeningen opplyser at det i år var rekordstor interesse blant landets advokatfirmaer i konkurransen om å kapre prisen. 

Rangeringer

Wiersholm kåret til det mest innovative norske advokatfirma under IFLR Awards 2018

Publisert: mandag, 23.april 2018

Managing partner Morten Goller tok imot prisen i London torsdag kveld. 

Nyhetsbrev

GDPR utsettes - hva betyr dette for norske virksomheter?

Publisert: mandag, 23.april 2018

Det har lenge vært forespeilet at Norge ikke ville rekke EUs frist for implementering av personvernforordningen, GDPR, som er satt til den 25. mai 2018. Det ble i dag offentliggjort at GDPR ikke vil tre i kraft i Norge før rundt 1. juli 2018. 

Nyhetsbrev

Ny personopplysningslov utsatt til 1. juli

Publisert: søndag, 22.april 2018

Den 23. mars kom endelig proposisjonen til ny personopplysningslov. Til tross for at lovforslaget kom på plass tidligere enn departementet hadde varslet ble det på mandag annonsert at GDPR ikke vil tre i kraft ført rundt 1. juli 2018.  

Rangeringer

Wiersholm avanserer i årets Legal 500

Publisert: torsdag, 12.april 2018

Vi forsterker vår sterke faglige posisjon i denne anerkjente rangeringen. 

Nyhetsbrev

Endringer i verdipapirhandelloven – lovproposisjon publisert i dag

Publisert: tirsdag, 10.april 2018

Knappe fire måneder etter at Finanstilsynet hasteimplementerte MiFID II og MiFIR med tilhørende rettsakter gjennom forskrift, har Finansdepartementet publisert endelig lovforslag i Prop. 77 L (2017-2018) som implementer EU-rettsaktene.  

Nyheter

Karl Even Rygh starter i Wiersholm

Publisert: torsdag, 5.april 2018

Karl Even Rygh tiltrer i dag som partner i vårt shipping-team. 

Nyhetsbrev

IPR & TMT - Q1 2018

Publisert: mandag, 2.april 2018

Vi gir deg her en oversikt over hva som har skjedd på immaterialretts- og TMT-feltet i første kvartal 2018.  

Nyhetsbrev

Rimeligere avtalevilkår

Publisert: søndag, 25.mars 2018

Forbrukertilsynet har sammen med andre europeiske forbrukermyndigheter bedt Facebook, Google+ og Twitter om å endre urimelige avtalevilkår. 

Nyheter

Oslo Compliance Forum 2018

Publisert: fredag, 23.mars 2018

For sjette gang samlet Wiersholm myndigheter og næringsliv for å diskutere de vanskelige spørsmålene.  

Nyheter

Shipping Podcast med Kristine Hasle Øverby

Publisert: torsdag, 15.mars 2018

Wiersholm-Partner Kristine Hasle Øverby ble i fjor utpekt som en av ti “women to watch” for fremtiden av YoungShip. Nylig stilte hun opp i Shipping Podcast for å snakke om mangfold, forbilder og digitalisering av maritim industri.  

Wiersholm Perspectives

Oslo Compliance Forum 2018

Publisert: torsdag, 15.mars 2018

Nok en gang stiller vi de ubehagelige spørsmålene og ber myndighetene om svar. I denne filmen forteller Jan Fougner og Georg Abusdal Engebretsen hva du kan forvente deg av årets program.  

Nyheter

Norgeshistoriens mestselgende juridiske verk i ny drakt

Publisert: tirsdag, 13.mars 2018

Den tredje utgaven av arbeidsmiljølovens kommentarutgave "Arbeidsmiljøloven Lovkommentar" er nå publisert.  

Nyheter

Ny dom fra Høyesterett om fradrag for forvaltningshonorar

Publisert: mandag, 12.mars 2018

Høyesterett avsa nylig dom i en skattesak mellom staten og Argentum m.fl. Saken gjaldt retten til skattemessig fradrag for forvaltningshonorarene som PE-fond normalt betaler til forvalter/rådgiver.  

Transaksjoner

Wiersholm bisto ved kjøp av Oslofjord Varme AS

Publisert: mandag, 12.mars 2018

Under ledelse av partner Inge Ekker Bartnes har Wiersholm bistått et konsortium bestående av Infranode, KLP og Mirova ved kjøp av Oslofjord Varme AS. 

Nyheter

Chambers Europe for 2018 er nå publisert

Publisert: fredag, 9.mars 2018

Vi er stolte over å ha flest individuelle rangeringer totalt.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Awilco Drilling

Publisert: onsdag, 28.februar 2018

Vi har bistått Awilco Drilling PLC med en rettet emisjon hvor selskapet hentet inn USD 65 millioner i ny egenkapital.  

Nyhetsbrev

Patentlovens vernetingsregler til Høyesterett

Publisert: søndag, 25.februar 2018

I følge en ny kjennelse fra Borgarting lagmannsrett er Oslo tingrett ikke tvungent verneting i saker om rettigheter til patenter som er ervervet ved overdragelse. Kjennelsen er anket til Høyesterett. 

Nyhetsbrev

EU-forordning krever at abonnenter får strømme favorittserien på ferie

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Mange har opplevd å få beskjeden "innholdet er utilgjengelig utenfor Norge" når de forsøker å strømme favorittserien på utenlandsreise. Dette kan det nå bli slutt på, takket være en ny EU-forordning. 

Nyhetsbrev

Nkom varsler overtredelsesgebyr etter tilsyn med Broadnet

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomførte i 2017 tilsyn hos Broadnet i forbindelse med Broadnets drifting av det nasjonale nødnettet i Norge. Nkom oppdaget flere avvik, og har varslet ileggelse av et gebyr på NOK 14 millioner. 

Nyhetsbrev

Håndheving av fildeling på nett

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Allerede i 2009 forsøkte en rekke rettighetshavere til film- og musikkverk å gå rettens vei for å få Telenor til å blokkere sine abonnenters tilgang til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Retten kom til at åndsverklovens medvirkningsbestemmelse ikke rammet Telenors tekniske bidrag til den ulovlig fildelingen og begjæringen ble avslått.  

Nyhetsbrev

Ensilox-saken

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Bruk av andres varemerker ved en feiltakelse etter at salg er gjennomført kan utgjøre varemerkekrenkelse. 

Nyhetsbrev

Ingen lemping av patentlovens nyhetskrav ved klinisk utprøving

Publisert: søndag, 18.februar 2018

I dom av 7. februar 2018 kommer Oslo tingrett til at patentet er ugyldig som følge av manglende nyhet. 

Nyhetsbrev

Difi har lansert ny versjon av SSA-L

Publisert: søndag, 18.februar 2018

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) kom i begynnelsen av mars med en ny versjon av avtale om løpende tjenestekjøp (SSA-L).  

Rangeringer

Topp-rangeringer for Wiersholm i Chambers Global 2018

Publisert: fredag, 16.februar 2018

Årets resultater viser at vi ligger stabilt i toppen. 

Rangeringer

Wiersholm topper Finansavisens Advokatundersøkelse for 2018

Publisert: torsdag, 15.februar 2018

I tillegg kåres vår managing partner Morten Goller nok en gang til konkurrentenes mest ettertraktede.  

Nyheter

Wiersholm søker MVA-advokat

Publisert: fredag, 2.februar 2018

Vi styrker laget og søker deg som har minst fire-fem års erfaring med MVA, gjerne med bakgrunn fra Skatteetaten eller offentlig forvaltning, revisjonsselskap eller lignende. 

Nyheter

Vi er nominert til "Nordic Law Firm of the Year" av The Lawyer.

Publisert: torsdag, 1.februar 2018

Wiersholm vant den prestisjetunge prisen i 2017. 

Nyheter

Næringseiendomsmarkedet i 2017

Publisert: tirsdag, 30.januar 2018

Det totale omsetningsvolumet i 2017 økte sammenlignet med 2016. Trenden fra fjoråret har fortsatt, med høy aktivitet og et stort antall transaksjoner, men få porteføljesalg. 

Nyheter

Norsk Konkurranserett del II: Fusjonskontroll

Publisert: tirsdag, 30.januar 2018

Partner i Wiersholm, Håkon Cosma Størdal, er medforfatter av denne boken som gir en heldekkende fremstilling av norsk fusjonskontroll. 

Nyheter

Karl Even Rygh til Wiersholm

Publisert: tirsdag, 16.januar 2018

Med denne partnerrekrutteringen bekrefter og forsterker vi vår posisjon innen shipping.  

Nyhetsbrev

Hasteinnføring av MiFID II og MiFIR i Norge fra 1. januar 2018

Publisert: torsdag, 4.januar 2018

Norske myndigheter signaliserte i lang tid at implementeringen av MiFID II-regelverket ikke ville skje i Norge før tidligst sommeren 2018. Finanstilsynet besluttet likevel i desember å hasteinnføre MiFID II-regelverket i Norge etter delegasjon fra Finansdepartementet. 

Nyheter

Morten Goller er ny managing partner i Wiersholm

Publisert: onsdag, 3.januar 2018

Goller overtar lederrollen etter Nils H. Thommessen. 

Nyheter

Ny partner i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 2.januar 2018

Christel Søreide trer inn i partnerskapet fra nyttår. 

Nyhetsbrev

Hva vi mener blir viktig i 2018

Publisert: fredag, 22.desember 2017

Våre eksperter har sett fremover og gir deg sine vurderinger om hva de mener vil preget konkurranserettsutviklingen det kommende året.  

Nyhetsbrev

Offentlige anskaffelser - Ett år med nytt anskaffelsesregelverk

Publisert: fredag, 15.desember 2017

Ett år med nytt anskaffelsesregelverk har gått. Domstolene har ikke rukket å komme i gang på bakgrunn av det nye regelverket, men KOFA har avsagt de første viktige avgjørelsene. 

Nyheter

Sentrale konkurransesaker

Publisert: torsdag, 14.desember 2017

2017 har vært et innholdsrikt år på konkurranserettens område, både i Norge og i EU/EØS. Blant annet har Høyesterett akseptert Konkurransetilsynets strenge praksis knyttet til prosjektsamarbeid i den prinsipielle Taxi-avgjørelsen. 

Nyheter

Ferske publikasjoner

Publisert: torsdag, 14.desember 2017

"Norsk konkurranserett", bind II av bla Håkon Cosma Størdal kommer i oppdatert versjon i januar. "Anskaffelsesrett i et nøtteskall" av Morten Goller m.fl. behandler alle sider ved anskaffelsesprosessen. Boken som har etablert seg som en klassiker på området er også ute i ny utgave, oppdatert etter det nye regelverket. 

Nyhetsbrev

Statsstøtterett – de viktigste hendelsene i 2017

Publisert: onsdag, 13.desember 2017

ESA har fattet flere viktige vedtak og kommet med avklaringer som vil få konsekvenser for tolkningen av regelverket fremover. Regjeringen utreder også konkurranseforholdet mellom offentlige og private virksomheter. Vi gir deg her en kort oppsummering og peker på noen av de endringene vi kan forvente fremover. 

Nyhetsbrev

Fusjonskontroll i 2017

Publisert: onsdag, 13.desember 2017

I fusjonssaker viser praksis fra Konkurransetilsynet at vurderingen av konkurransenærhet forblir viktig. Samtidig har tilsynet kanskje i større grad åpnet opp for å godta effektivitetsforsvar. 

Nyhetsbrev

Utsatt iverksettelse av dokumentasjonsreglene for trekk av kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Publisert: tirsdag, 12.desember 2017

Skatteetaten og bransjeaktørene og departementet har bedt Skattedirektoratet utsette ikraftsettelsen av reglene til 1. januar 2019. Det utsatte ikraftsettingstidspunktet vil gi de som blir berørt av kravene mer tid til å forberede seg på regelverket.  

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2017

Publisert: fredag, 8.desember 2017

For syvende gang arrangerte Wiersholm Nordic Buy Out Forum, som for øvrig også støttes av Norsk Venturekapitalforening (NVCA). 

Nyhetsbrev

Nye dokumentasjonskrav for krav om redusert kildeskatt på utbytte fra norske selskaper

Publisert: mandag, 27.november 2017

Fra 1. januar 2018 gjelder nye regler for trekk av kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.  

Nyhetsbrev

Regjeringen ber ESA om overgangsregler for rederiskatteordningen

Publisert: fredag, 24.november 2017

Regjeringen meldte 15. november 2017 at den nå har forelagt for ESA forslag til overgangsregler som skal redusere usikkerhet og sørge for at rederiene får tid til å gjennomføre tilpasninger til de nye krav som etter planen skal gjelde fra 1. januar 2018. 

Nyheter

Vi har bistått MPC Container Ships

Publisert: fredag, 24.november 2017

Våre advokater bisto i forbindelse med en rettet emisjon hvor selskapet plasserte nye aksjer for ca. USD 175 millioner. 

Nyheter

Vi har bistått Schibsted med emisjon

Publisert: torsdag, 23.november 2017

Våre advokater bisto selskapet i forbindelse med en emisjon på 2.5 milliarder kroner. 

Nyheter

Vi har bistått Komplett Bank med IPO og notering på Oslo Børs

Publisert: fredag, 10.november 2017

Komplett Bank ble fredag 10. november tatt opp til notering på Oslo Børs etter gjennomføring av en vellykket IPO. Wiersholm har bistått Komplett Bank i prosessen. 

Nyhetsbrev

Offenlige anskaffelser - Dom fra EFTA-domstolen

Publisert: tirsdag, 31.oktober 2017

EFTA-domstolen har avsagt dom i sak E-16/16 (Fosen-Linjen). Dommen skjerper det statlige erstatningsansvaret for positiv kontraktsinteresse som følge av feil i anbudskonkurranser – eller? 

Rangeringer

IFLR1000 2018-rangeringene er offentliggjort

Publisert: tirsdag, 17.oktober 2017

Wiersholm beholder førsteplassen i alle de tre corporate-kategoriene (Banking and Finance, Corporate and M&A og Capital Markets) og i den fjerde kategorien Project finance and development som omfatter fagfeltene olje og gass, fornybar energi og entreprise. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2018

Publisert: torsdag, 12.oktober 2017

Våre eksperter går i det følgende igjennom de mest sentrale endringer for norsk næringsliv på skatte- og avgiftsområdet. 

Nyheter

Wiersholm har bistått Borr Drilling med emisjon samt kjøp av rigger

Publisert: tirsdag, 10.oktober 2017

Emisjonen er i forbindelse med oppkjøp av ni jack-up rigger. 

Transaksjoner

Vi har bistått Arendals Fossekompani

Publisert: mandag, 2.oktober 2017

Våre advokater bisto selskapet i deres dual track prosess relatert til deres eierskap i Glamox AS.  

Nyheter

Oslo Privacy Conference 2017

Publisert: torsdag, 21.september 2017

Wiersholm og Abelia arrangerte næringslivets personvernkonferanse for andre år på rad.  

Wiersholm Perspectives

Internasjonal erfaring inspirerer, motiverer og bygger kompetanse

Publisert: mandag, 21.august 2017

Wiersholm har et solid internasjonalt nettverk og kan gjennom dette tilby secondment-opphold i metropoler som Paris, New York og London. I denne filmen møter du Christian Berg Meland som for tiden har et secondment-opphold i det amerikanske advokatfirmaet Cravath i London. 

Wiersholm Perspectives

Hold av datoen for det syvende Nordic Buy Out Forum 7. desember 2017

Publisert: søndag, 20.august 2017

Se høydepunkter fra fjorårets Keynote Speaker Professor Guhan Subramanian fra Harvard Law School og Harvard Business School. Tema for hans foredrag var Negotiations and the Art of Dealmaking. 

Nyheter

Ny doktorgrad

Publisert: onsdag, 16.august 2017

Advokatfullmektig Morten Nadim disputerte 12. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.  

Nyheter

Jon Rabben til Wiersholm

Publisert: tirsdag, 15.august 2017

En av Norges dyktigste og mest erfarne advokater tiltrer som partner i vårt energi-team.  

Nyheter

Wiersholm Summer School 2017

Publisert: tirsdag, 8.august 2017

I dag starter Wiersholm Summer School hvor 30 studenter får en unik forsmak på livet som forretningsadvokat hos oss.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Stadtwerke Munchen GmbH og Bayerngas Norge AS

Publisert: tirsdag, 8.august 2017

Vi har bistått i forbindelse med sammenslåingen av Bayerngas Norge AS med Centricas virksomhet i Nordsjøen.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Multiconsult

Publisert: fredag, 14.juli 2017

Vi bisto selskapet med kjøpet av Hjellnes Consult og søsterselskapet Johs Holt. 

Nyheter

Wiersholm størst i Norge på transaksjoner i første halvår 2017

Publisert: tirsdag, 11.juli 2017

Wiersholm ligger øverst på Mergermarkets oversikt over transaksjoner i Norge målt i transaksjonsverdi, og på andreplass på antall. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Orkla

Publisert: mandag, 10.juli 2017

Wiersholm bisto i forbindelse med Orklas salg av 50 % av Sapa til Hydro.  

Nyhetsbrev

Støtteordningene for norske kraftprodusenter er under press

Publisert: mandag, 19.juni 2017

Vinterpakken - Clean Energy for all Europeans - vil få konsekvenser for norske aktører i energibransjen. 

Nyhetsbrev

Forslag til endringer i vegloven og ledningsforskriften

Publisert: torsdag, 15.juni 2017

De foreslåtte endringene skal gi økt samspill og effektivisering. Vi oppfordrer til å gjennomgå forslaget og komme med innspill innen høringsfristen 6. september 2017.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Infranode AB

Publisert: onsdag, 14.juni 2017

Vi bisto selskapet forbindelse med deres kjøp av en tredjedel av aksjene i Akershus Energi Varme AS. 

Nyhetsbrev

Sentrale endringer i rederiskatteordningen

Publisert: torsdag, 8.juni 2017

Regjeringen har varslet at rederiskatteordningen vil videreføres i en ny periode, men med nye begrensninger sammenlignet med dagens ordning. Den nye perioden vil vare fra 1. juli 2017 til 31. desember 2026. 

Nyheter

Kristine Hasle Øverby: En av ti kvinner å se opp for i shipping

Publisert: mandag, 29.mai 2017

YoungShip Oslos jury har plukket ut kandidater som har vist engasjement for bransjen og har vist gode lederegenskaper. 

Nyheter

Advokat søkes til vår faggruppe for granskning og compliance

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

Vi leter etter en engasjert og dyktig kollega som vil utvikle sine ferdigheter i et av Norges fremste fagmiljøer. 

Nyhetsbrev

Utvidelse av rentebregrensningsreglene til eksterne lån

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

I et høringsnotat av 4. mai 2017, foreslo Finansdepartementet at rentebegrensingsregelen skal utvides til å omfatte renter betalt til uavhengig långiver (ekstern långiver) for selskap som inngår i et konsern. 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

I dag kom revidert nasjonalbudsjett med forslag om skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper, utsatt skatt på aksjeopsjoner og skattelette for pensjonister og pensjonssparing. Her gjennomgår vi hovedpunktene i forslaget. 

Nyhetsbrev

Diverse lovforslag skatt 2017

Publisert: torsdag, 11.mai 2017

Her får du de viktigste øvrige sannsynlige lovforslag innen skatteområdet i 2017.  

Rangeringer

Wiersholm i toppsjiktet i Legal 500

Publisert: onsdag, 12.april 2017

Med hele 14 førsteplasser bekrefter vi vår posisjon i det norske markedet. 

Rangeringer

Wiersholm med topp-plasseringer i Chambers Europe-rangeringen for 2017

Publisert: mandag, 10.april 2017

I tillegg til å bli kåret til Norwegian Law Firm of the Year, bekrefter Chambers Europe vår faglige bredde. 

Rangeringer

Wiersholm mottar prisen Norwegian Law Firm of the Year under Chambers Europe Awards 2017

Publisert: mandag, 10.april 2017

Nok en gang mottar vi anerkjennelse for vår kompetanse og posisjon i det norske markedet. 

Nyhetsbrev

Forslaget til ny åndsverklov er klart

Publisert: torsdag, 6.april 2017

Den 5. april 2017 fremla Kulturdepartementet forslag til ny åndsverkslov for Stortinget. Vi gir her en oppsummering av de viktigste endringene. 

Nyhetsbrev

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: onsdag, 5.april 2017

Det nye lovforslaget skal styrke vernet av varslere og utvide adgangen til arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. 

Nyheter

Bettina Banoun i NRK-debatt om eiendomsskatten

Publisert: fredag, 31.mars 2017

Banoun representerer Huseiernes Landsforbund i gruppesøksmålet mot Oslo Kommune.  

Nyhetsbrev

Konkurranseklagenemnd opprettes 1. april

Publisert: fredag, 31.mars 2017

Her er de viktigste konsekvensene av det nye regimet.  

Nyheter

Oslo Compliance Forum for femte gang

Publisert: onsdag, 22.mars 2017

Tirsdag 21. mars samlet Wiersholm igjen sentrale aktører innen compliance på Hotel Continental. Denne gangen med bærekraft som tema. 

Rangeringer

Wiersholm er kåret til Nordens beste advokatfirma

Publisert: fredag, 17.mars 2017

Wiersholm har nettopp blitt kåret til "Nordic Law Firm of the Year 2017" av det anerkjente tidsskriftet "The Lawyer". 

Rangeringer

Topp-rangeringer for Wiersholm i Chambers Global 2017

Publisert: torsdag, 16.mars 2017

Chambers and Partners har lansert sin "Global Edition 2017", hvor vi også i år får topp tilbakemeldinger fra våre klienter.  

Wiersholm Perspectives

Bærekraft – fra etisk visjon til juridisk standard

Publisert: torsdag, 16.mars 2017

Bedriftenes samfunnsansvar er ikke lenger bare godhjertede pr-tiltak. Forpliktende rettsregler overtar. I denne filmen forteller Partner i Wiersholm Thomas Skjelbred om denne samfunnsutviklingen. Bærekraft er også temaet på Oslo Compliance Forum tirsdag 21. mars. Se hele programmet og meld deg på her.  

Nyhetsbrev

Gruppesøksmål eiendomsskatt

Publisert: tirsdag, 14.mars 2017

Den 24. april 2017 vil gyldigheten av Oslo kommunes eiendomsskatt for 2016 bli prøvd i gruppesøksmål i Oslo tingrett. Huseiernes Landsforbund er grupperepresentant og dekker kostnadene ved søksmålet.  

Nyhetsbrev

Eiendomsskatt i Oslo – frist for klage 11. april 2017

Publisert: onsdag, 8.mars 2017

Oslo Kommune har innført en skjevt fordelt eiendomsskatt. Eiendomsskatten for 2017 er nå utskrevet med en sats på 3 promille. Satsen kan senere år økes til 7 promille. Flere er av den oppfatning at eiendomsskatten i Oslo er ulovlig og krever denne tilbakebetalt. De som ønsker å bestride gyldigheten av eiendomsskatten for 2017, må nå sende inn en kort klage. 

Nyhetsbrev

Skjerpet krav til publisering av børsmeldinger og flaggemeldinger utenfor børsens åpningstid

Publisert: torsdag, 2.mars 2017

Selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess må forberede seg på å kunne offentliggjøre informasjonspliktig innsideinformasjon også utenfor børsens åpningstid. Innskjerpingen medfører imidlertid ikke krav om døgnkontinuerlig publiseringsberedskap i en normalsituasjon og forventes ikke å få stor betydning for etablerte rutiner for finansiell rapportering. Videre utvides "åpningstiden" for når flaggemeldinger må publiseres.  

Rangeringer

Viktig anerkjennelse av Wiersholms forsikringskompetanse

Publisert: tirsdag, 21.februar 2017

Vårt forsikringsteam fikk flest inividuelle stemmer i Finansavisens advokatundersøkelse.  

Rangeringer

Sterke prestasjoner i Finansavisens advokatundersøkelse

Publisert: fredag, 17.februar 2017

Wierholm holder pallplasseringen og Morten Goller øker avstanden til konkurrentene som bransjens mest ettertraktede. 

Nyheter

Wiersholm har bistått Olympic Ship

Publisert: mandag, 6.februar 2017

Den finansielle restruktureringen av selskapet kom i mål lørdag 4. februar. 

Nyheter

Wiersholm - stolt sponsor og vertskap for Ung i Finans

Publisert: fredag, 3.februar 2017

Det nyetablerte nettverkets første arrangement fant sted onsdag 2. februar. 

Nyheter

Næringseiendomsmarkedet i 2016

Publisert: fredag, 27.januar 2017

Markedet for næringseiendom nådde et høydepunkt i 2015 med rekordhøye omsetningsvolumer. I 2016 gikk volumet en del ned, men aktiviteten var fortsatt høy. 2016 endte som nok et bra år for omsetning av næringseiendom, med det nest høyeste registrerte volumet noensinne. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Borr Drilling

Publisert: torsdag, 26.januar 2017

Vi har bistått selskapet i forbindelse med stiftelse av selskapet, notering på OTC-listen og kjøp av borerigger. 

Nyhetsbrev

Innkjøpsbetingelser for offshore byggeprosjekter

Publisert: fredag, 20.januar 2017

Familien av standardkontrakter for byggeprosjekter på norsk sokkel ble revidert og utvidet i 2015, og dermed fikk bransjen et oppdatert grunnlag for kontrahering mellom operatør og hovedleverandør (NF 15, NTK 15 mv.). Med utgivelsen av nye standard innkjøpsbetingelser (NIB 16) har man tatt et steg videre, med sikte på at hele næringskjeden skal kunne kontrahere basert på standardvilkår som er bygget over samme lest. 

Nyheter

Wiersholm er nominert til årets nordiske advokatfirma av The Lawyer

Publisert: tirsdag, 17.januar 2017

Rekordmange advokatfirmaer kjempet i år om å bli nominert.  

Wiersholm Perspectives

Crowdfunding

Publisert: tirsdag, 3.januar 2017

Crowdfunding har vært en av de hotteste finansieringsformene i England de senere årene. Nå kommer trenden til Norge. Men hvordan finansiere man egentlig prosjekter gjennom crowdfunding? 

Nyhetsbrev

Skatteforvaltningsloven trer i kraft 1. januar 2017

Publisert: mandag, 2.januar 2017

Viktigst er at skattekontoret får utvidet endringsadgang til 5 år, selv om skattyter har gitt riktige og fullstendige opplysninger. Les mer om de viktigste endringene her. 

Nyheter

Nytt år og to nye partnere i Wiersholm

Publisert: mandag, 2.januar 2017

Den 1. januar 2017 tiltrådte Kristian Martin Lind og Kristine Hasle Øverby som partnere. Begge har lang fartstid i Wiersholm når de nå går inn i partnerskapet.  

Nyheter

Vil du bidra i utviklingen av Norges ledende og mest innovative advokatfirma?

Publisert: torsdag, 29.desember 2016

Vi ser etter to engasjerte og strukturerte siviløkonomer som kan bidra til å styrke vår posisjon og sikre at vi er i forkant av de endringene advokatbransjen står overfor.  

Nyhetsbrev

Nytt om konkurranseklausuler, styringsrett og arbeidstid

Publisert: mandag, 19.desember 2016

Fra 1. januar 2017 gjelder arbeidsmiljølovens nye og strengere regler for konkurranse- og kundeklausuler også for eldre avtaler. 

Wiersholm Perspectives

Slik unngår du at forretningshemmeligheter forsvinner med de ansatte

Publisert: tirsdag, 13.desember 2016

Advokat Christel Søreide deler sine beste råd til denne stadig mer vanlige arbeidsrettslige situasjonen.  

Nyheter

Wiersholm bistår Olympic

Publisert: mandag, 12.desember 2016

Olympic Ship har sikret seg den nødvendige støtten for en restrukturering av rederiet, går det frem av en børsmelding fredag 9. desember. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs fjerner krav om kvartalsrapporter

Publisert: mandag, 12.desember 2016

Oslo Børs fjerner plikten til kvartalsvis rapportering av finansiell informasjon for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess, slik at det kun gjenstår et krav om offentliggjøring av halvårsrapport og årsrapport. 

Nyheter

Oppsummering av Nordic Buy Out Forum 2016

Publisert: torsdag, 8.desember 2016

Onsdag 7. desember samlet Wiersholm sammen med Norsk Venturekapitalforening (NVCA) transaksjonsmiljøet til det sjette Nordic Buy Out Forum. 

Nyheter

Vil du bli en del av vårt skatteteam?

Publisert: onsdag, 23.november 2016

Wiersholm søker tre advokater/advokatfullmektiger til vår faggruppe for skatt & MVA.  

Nyheter

Vil du jobbe med oss?

Publisert: tirsdag, 22.november 2016

Vi har et stort team innenfor fornybar energi, men trenger flere engasjerte og dyktige kolleger som ønsker å utvikle sine ferdigheter i et av Norges fremste faglige miljøer. 

Nyheter

Invitasjonene til Nordic Buy Out Forum 2016 er nå sendt ut.

Publisert: tirsdag, 15.november 2016

Årets Buy Out Forum er delt inn i fire sesjoner: The Art of Deal-Making, Value Creation in the Digital Age, Investment Insights og Market Developments.  

Wiersholm Perspectives

Nicolai Skjold deler sine tre beste studietips

Publisert: fredag, 4.november 2016

I den tredje filmen i serien hvor våre advokater deler side beste råd til dagens jusstudenter er turen kommet til advokatfullmektig Nicolai Skjold. 

Nyhetsbrev

Forslag om innskjerping i beskatning av aksjeinvesteringer gjennom fondskonto (unit link)

Publisert: tirsdag, 1.november 2016

Finansdepartementet har foreslått å endre beskatningen av aksjeinvesteringer gjennom fondskonto for å oppnå lik beskatning som direkteeide aksjer.  

Nyheter

Er eiendomsskatten i Oslo ulovlig?

Publisert: tirsdag, 1.november 2016

Bettina Banoun representerer Huseiernes Landsforbund i saken mot Oslo Kommune.  

Nyhetsbrev

Norske rentebegrensningsregler er i strid med EØS-reglene

Publisert: onsdag, 26.oktober 2016

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har fattet avgjørelse i saken mot Norge og funnet at visse begrensninger i de norske rentebegrensningsreglene er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett/ etableringsfrihet. 

Nyhetsbrev

Forslag om forenkling av aksjelovgivningen

Publisert: mandag, 24.oktober 2016

Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen la fredag 21. oktober frem et forslag om betydelige forenklinger i aksjelovgivningen. I dette nyhetsbrevet gir vi en oversikt over de de vikigste endringene. 

Wiersholm Perspectives

Kristine Hasle Øverbys tre beste råd til jusstudentene

Publisert: fredag, 14.oktober 2016

I rekken av gode råd fra Wiersholms advokater til studentene, er det nå Kristines tur til å dele. Se videoen for å finne ut hvorfor hun mener studietiden er noe man bør sette pris på. 

Rangeringer

Resultatene fra IFLR1000 Financial and Corporate 2017-rangeringen er offentliggjort

Publisert: fredag, 14.oktober 2016

Wiersholm har en sterk posisjon i markedet på alle de rangerte fagområdene og beholder, ikke helt overraskende, førsteplassen i alle corporate-kategoriene (Banking and Finance, Corporate and M&A og Capital Markets). 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Nærings- og fiskeridepartementet

Publisert: torsdag, 13.oktober 2016

Vi bisto i forbindelse med den norske statens nedsalg i SAS, som skjedde samtidig med den svenske statens nedsalg. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2017: Eiendom

Publisert: fredag, 7.oktober 2016

I går fremla regjeringen forslag til statsbudsjettet for 2017. I dette nyhetsbrevet vil vi peke på et utvalg av endringene som kan være av særskilt interesse for eiendomsbransjen. 

Nyhetsbrev

Statsbudsjettet 2017

Publisert: torsdag, 6.oktober 2016

Ett år før neste stortingsvalg er det få overraskelser i Regjeringen Solbergs statsbudsjett. Det foreslås skatte- og avgiftslettelser som kommer næringslivet til gode, videre skjerpes beskatningen av aksjeinntekter og for finansnæringen vil en innføring av den varslede finansskatten medføre økte kostnader. Her oppsummerer vi de viktigste endringsforslagene.  

Wiersholm Perspectives

Tre råd til jusstudentene fra Christian Hauge

Publisert: fredag, 30.september 2016

Høstsemesteret er godt i gang med lange dager på lesesalen. Vi ba partner Christian Hauge i Wiersholm om å dele sine beste tips med studentene. 

Nyheter

Hold av 7. desember for Nordic Buy Out

Publisert: onsdag, 28.september 2016

Wiersholm og med-arrangør Norsk Venturekapitalforening (NVCA) samler for sjette år på rad alle som er involvert i transaksjonsmarkedet i Norge og i Norden. 

Nyhetsbrev

Rapportering av finansielle forhold – common reporting standard (CRS) og FATCA

Publisert: tirsdag, 27.september 2016

Norske finansielle institusjoner har fått utvidet rapporteringsplikt til norske skattemyndigheter om utenlandske kontohavere. Manglende rapportering kan medføre store kostnader. 

Nyheter

Harvard og Wiersholm teamet opp under årets IBA-konferanse

Publisert: tirsdag, 20.september 2016

Hvert år samles advokater fra hele verden til bransjens viktigste globale møteplass. I år er konferansen lagt til Washington DC. 

Wiersholm Perspectives

"Det viktigste i et advokatfirma er folkene"

Publisert: fredag, 16.september 2016

Slik åpner Jan Fougner rekrutteringsfilmen om Wiersholm Summer School. Talentutvikling er og blir en førsteprioritet. 

Nyheter

Jan Fougners bok "Endring i arbeidsforhold" i annenutgave

Publisert: mandag, 29.august 2016

Fredag ble boken overrakt Wiersholm fra Universitetsforlaget. 

Nyheter

Wiersholm Open for tiende gang

Publisert: fredag, 26.august 2016

En sprek syklistgjeng samlet seg ved Bogstadvannet onsdag 24. august for siste runde med Wiersholm Open.  

Nyheter

Tilbake til fremtiden

Publisert: torsdag, 25.august 2016

Svært høy etterspørsel etter næringseiendom gjør at det vil bli en klar økning i bruken av forwardkontrakter, sier partner Ståle O. Meleng i Finansavisen i dag. 

Nyhetsbrev

Klagefrist for eiendomsskatt utløper 11. august 2016

Publisert: onsdag, 10.august 2016

Oslo kommune innfører en meget skjevt fordelt eiendomsskatt. I år er eiendomsskatten 2 promille. Neste år blir den 3 promille. 

Nyheter

Refusjon av ungarsk merverdiavgift for norske selskaper

Publisert: torsdag, 7.juli 2016

Norske selskaper med fradragsrett har rett til refusjon av ungarsk merverdiavgift (”áfa”) som de har betalt, med mindre de har utført avgiftspliktige salg i Ungarn. Innkjøp f.o.m. 1. januar 2014 refunderes hvis søknad er levert innen 30. september 2016.  

Nyhetsbrev

Ny Høyesterettsdom: Leietakers ansvar for skader etter meglerstandarden

Publisert: mandag, 4.juli 2016

Høyesterett avsa 29. juni 2016 dom (HR-2016-1447-A) som avklarer innholdet i reglene om leietakers erstatningsansvar for skade under standard leieavtale for næringslokaler... 

Nyheter

Skal selvskryt redde jobben?

Publisert: tirsdag, 28.juni 2016

Invitasjonen til å bedrive egenreklame skyver mye av utvelgelsesansvaret over på arbeidstakerne, i strid med norsk rett, skriver Ellen Røyneberg og Ragnhild J. Nakling i et tilsvar til Anniken Astrup i Finansavisen i dag. 

Nyhetsbrev

"Bail-in" av bankgjeld – et skritt nærmere gjennomføring

Publisert: mandag, 27.juni 2016

Ved "bail-in" er det bankens kreditorer og ikke skattebetalerne, som skal bære tapene. Reglene har allerede tråd i kraft i EU, og to nylige stortingsvedtak tyder på at direktivet snart kan bli en realitet også for norske bankers kreditorer.  

Nyheter

Brexit for Storbritannia

Publisert: fredag, 24.juni 2016

Gårsdagens folkeavstemning resulterte i at britene går ut av EU. Situasjonen i Europa og i verden beskrives nå som et politisk og økonomisk sjokk. Det er ingen tvil om at implikasjonene vil være mange og usikkerheten stor både på kort og lang sikt. 

Nyhetsbrev

Nytt direktiv om salg av forsikringer

Publisert: torsdag, 23.juni 2016

Et nytt direktiv om forsikringssalg ("Insurance Distribution Directive") trådte i kraft i EU 22. februar 2016. I dette nyhetsbrevet oppsummerer vi hovedpunktene i direktivet. 

Rangeringer

Wiersholm på topp i energi og infrastruktur rangering

Publisert: torsdag, 23.juni 2016

IFLR1000 lanserte i dag sin årlige rangering av norske advokatfirmaer.  

Nyheter

Wiersholms Stephan L. Jervell om brexit

Publisert: torsdag, 23.juni 2016

I dag stemmer britene og meningsmålingene viser dødt løp. Markedene verden over vil merke effektene av en brexit. Partner Stephan L. Jervell gir deg et kort overblikk over noen av de viktigste utfordringene. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Golar LNG

Publisert: tirsdag, 21.juni 2016

Golar LNG etablerer selskapet Golar Power Ltd. i samarbeid med det amerikanske oppkjøpsfondet Stonepeak.  

Nyhetsbrev

Oslo Børs foreslår å fjerne krav om kvartalsrapporter

Publisert: mandag, 20.juni 2016

Oslo Børs foreslår at plikten til kvartalsvis rapportering av finansiell informasjon for selskaper med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess skal bortfalle, slik at det kun vil gjenstå et krav om offentliggjøring av halvårsrapport og årsrapport.  

Nyheter

"God nok" – eller adgang til å beholde de beste?

Publisert: fredag, 10.juni 2016

Ved kompetansebasert nedbemanning, som dominerer i dagens arbeidsmarked, er det lov å beholde de beste, skriver våre advokater Ingvild Solli og Christel Søreide i Finansavisen i dag.  

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved årets første notering

Publisert: mandag, 6.juni 2016

Wiersholm har bistått Pareto Bank ASA ved noteringen av selskapets aksjer på Oslo Axess. Dette er den første noteringen på norsk regulert marked (Oslo Børs/ Oslo Axess) i 2016. 

Rangeringer

Wiersholm med flest rangerte advokater i Best Lawyers 2016

Publisert: torsdag, 26.mai 2016

Wiersholm er helt på topp i årets undersøkelse fra Best Lawyers med 37 rangerte advokater. 

Nyhetsbrev

Revidert nasjonalbudsjett lagt frem

Publisert: onsdag, 11.mai 2016

Revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt i dag, onsdag 11. mai. På skatteområdet er de foreslåtte endringene av begrenset betydning, men det er foreslått små justeringer i reglene for bl.a. verdipapirfond, formuesskatt, eiendomsskatt, avskrivninger for vindkraft mv. I det følgende gjennomgår vi de viktigste endringene. 

Nyhetsbrev

Rentebegrensningsreglene kan være i strid med EØS-avtalen

Publisert: onsdag, 11.mai 2016

EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har nylig åpnet en formell sak mot Norge og Finansdepartementet. ESA er av den oppfatning at sider ved de norske rentebegrensningsreglene er i strid med EØS avtalens artikkel 31 om fri etableringsrett. Vi gjennomgår ESAs syn på dette i det følgende. 

Nyhetsbrev

Skatteforliket

Publisert: fredag, 6.mai 2016

Onsdag 5. mai 2016 ble det oppnådd enighet i Stortingets finanskomité (unntatt SV) om skattereformen. Forliket følger opp Scheel-utvalgets innstilling fra 2014 og regjeringens skattemelding «Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst» fra høsten 2015. Her gir vi deg hovedpunktene i skatteforliket. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Statoil

Publisert: tirsdag, 3.mai 2016

Wiersholm har bistått Statoil i forbindelse med salget av sin 15% andel i Edvard Grieg-feltet samt visse tilknyttede interesser til Lundin Petroleum mot oppgjør i aksjer.  

Nyhetsbrev

Forslag til norske regler om uvektet kapitalandel i finansforetak

Publisert: mandag, 2.mai 2016

Finansdepartementet la 12. april i år frem Finanstilsynets forslag til norske tilpasningsregler vedrørende krav til uvektet kapitalandel for banker, kredittforetak, finansieringsforetak, holdingforetak i finanskonsern og verdipapirforetak med svarfrist 5. august 2016. 

Nyheter

Professorens udaterte rettsoppfatning

Publisert: mandag, 2.mai 2016

Professor Beate Sjåfjell fortjener respekt for sitt kritiske blikk på den tradisjonelle selskapsretten. Det hindrer likevel den saklige debatt at flere av hennes innlegg bærer preg av fordommer og forutinntatte holdninger, skriver Wiersholms Andreas Mellbye i denne kronikken i DN. 

Nyhetsbrev

Nye regler for fastsettelse av grunnrenteinntekt

Publisert: fredag, 29.april 2016

Finansdepartementet sendte den 26. april 2016 ut et høringsnotat med forslag om endring av reglene for fastsettelse av grunnrenteinntekt når det gjelder kraft som benyttes i skattyters produksjonsvirksomhet. 

Rangeringer

Topp-rangering for Wiersholm i Chambers Europe 2016

Publisert: tirsdag, 26.april 2016

Hvert år slippes Chambers Europe sin rangering over ledende europeiske advokatfirmaer innen 15 kategorier. 

Nyhetsbrev

Ny energimelding - kraft til endring

Publisert: torsdag, 21.april 2016

Fredag 15. april 2016 la regjeringen frem energimeldingen. Det er 17 år siden Stortinget sist fikk forelagt en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Her gir vi deg det du trenger å vite om energimeldingen. 

Nyheter

Oslo Privacy Conference

Publisert: torsdag, 21.april 2016

Partner i Wiersholm, Rune Opdahl, innledet Oslo Privacy Conference med å fortelle at Wiersholm sammen med Abelia, har hatt et mål om å skape næringslivets personvernkonferanse. Den målsetningen ble definitivt innfridd i går da halvdagskonferansen ble avholdt Continental. 

Nyhetsbrev

EMIR - et viktig skritt nærmere gjennomføring i norsk rett.

Publisert: torsdag, 21.april 2016

Utenriksdepartementet fremmet 15. april 2016 forslag til Stortinget om innlemmelse av EMIR i EØS-avtalen. I dette nyhetsbrevet gir vi en generell gjennomgang av sentrale deler av EMIR og en kort orientering om status i implementeringsprosessen. 

Rangeringer

Wiersholm sterkt og stabilt på topp i årets Legal 500

Publisert: torsdag, 14.april 2016

Wiersholms 11 førsteplasser bekrefter at vi er blant Norges absolutt beste advokatfirmaer, både i dybden og bredden. 

Nyheter

To uker til Oslo Privacy Conference

Publisert: tirsdag, 5.april 2016

Wiersholm i samarbeid med Abelia ønsker velkommen til næringslivets personvernkonferanse. 

Nyhetsbrev

Moderniseringen av åndsverkloven endelig i gang

Publisert: fredag, 18.mars 2016

Etter 50 år med lapping og "quick fixes" er tiden overmoden for en helhetlig lovrevisjon av dagens åndsverkslov fra 1961. Den 17. mars 2016 fremla Kulturdepartementet forslag til ny lov. I dette nyhetsbrevet gir vi deg en oversikt over lovforslagets viktigste endringer. 

Nyhetsbrev

Selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper

Publisert: fredag, 18.mars 2016

Stortingets lovvedtak den 17. mars innebærer at det vil innføres selskapsmessig og funksjonelt skille for alle nettselskaper. I dette nyhetsbrevet gir vi deg de viktigste endringene og råd om hvordan selskapene bør håndtere disse. 

Nyheter

Varsling vekket stor interesse på Oslo Compliance Forum 2016

Publisert: fredag, 18.mars 2016

Deltakerantallet oversteg 250 da Wiersholm for fjerde gang inviterte til Oslo Compliance Forum 2016. En dag hvor kontrastene ble tydelige gjennom foredragene vi fikk fra scenen på Hotel Continental. 

Nyheter

Wiersholm har gransket ytterligere fire varslingssaker i Hordaland politidistrikt

Publisert: tirsdag, 15.mars 2016

Wiersholms rapport Del 2 er overlevert Justis og beredskapsdepartementet. 

Nyheter

Deling og rettigheter

Publisert: mandag, 14.mars 2016

Det er behov for bevisstgjøring og opprydding i debatten om delingsøkonomien som trussel mot arbeidslivet og arbeidstagerrettigheter, skriver Jan Fougner og Christel Søreide i denne kronikken i DN i dag. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått i salg av Gravifloat AS

Publisert: fredag, 11.mars 2016

Wiersholm har bistått selgerne i salget av aksjer i teknologiselskapet Gravifloat AS. Aksjene ble solgt til Sembcorp Marine Limited, et børsnotert konsern med sete i Singapore, som har levert tjenester innen skipsbygging og offshoreinstallasjoner i mer enn 50 år. 

Nyheter

Torsdag 17. mars setter vi varslerens rolle i søkelyset

Publisert: torsdag, 10.mars 2016

Nedtellingen til Oslo Compliance Forum på Hotel Continental er i gang. Det er fjerde år på rad at Wiersholm inviterer til dialog om stadig viktigere problemstillinger for både offentlige og private aktører. På OCF ønsker vi å stille de vanskelige spørsmålene om anti-korrupsjon, samfunnsansvar og compliance. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått lånegiverne med finansieringen av Europas største vindkraftanlegg

Publisert: onsdag, 24.februar 2016

Vi har bistått långiverne i et syndikat ledet av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) i forbindelse med finansiering av et oppkjøp av 40 prosent av andelene i Fosen Vind DA. 

Rangeringer

Wiersholm med flest førsteplasser - anerkjennelse fra bransjen

Publisert: fredag, 19.februar 2016

Finansavisens Jus-bilag med årets advokatundersøkelse er ute i dag. I kåringen av Norges beste forretningsadvokater får Wiersholm flest førsteplasser. 

Nyheter

Tid for reform

Publisert: fredag, 19.februar 2016

Bettina Banoun drøfter formuesskattens uheldige virkninger for norsk næringsliv i denne kronikken i Finansavisen. Hun tar til orde for en skattereform som både sikrer skatteinntekter, god fordeling og stimulerer til vekst og økt sysselsetting. 

Transaksjoner

Vi har bistått Wallenius Wilhelmsen Logistics

Publisert: onsdag, 17.februar 2016

WWL har kjøpt ut sin joint venture partner Groupe CAT fra deres felles virksomheter i USA og Sør Afrika. Groupe CAT har samtidig ervervet Vehicle Services Europe (Tyskland) fra WWL.  

Nyhetsbrev

EU og USA enige om ny safe harbor for dataoverføring

Publisert: onsdag, 3.februar 2016

EU-kommisjonen og USA har nå blitt enige om et nytt rammeverk for overføring av data fra EØS til USA, kalt "EU-US Privacy Shield". 

Nyhetsbrev

EU-kommisjonen foreslår tiltak mot aggressiv skatteplanlegging

Publisert: tirsdag, 2.februar 2016

Kommisjonen publiserte 28. januar i år en rekke forslag med sikte på å bekjempe selskapers omgåelse av skattereglene. I det følgende tar vi for oss tiltakene. 

Nyheter

Nedbemanning uten stolleken

Publisert: mandag, 1.februar 2016

Det pågår og planlegges mange nedbemanninger i norsk næringsliv. I de langt fleste er det bred konsensus om behovet for å nedbemanne og kutte kostnader. Det er utvelgelsen av hvem som må gå som oftest skaper konflikter, skriver Eli Aasheim og Christel Søreide i denne kronikken i DN. 

Nyhetsbrev

Opphevelse av sanksjoner mot Iran gir nye muligheter

Publisert: mandag, 1.februar 2016

FN og EU opphevet nylig omfattende økonomiske restriksjoner mot Iran. USA har imidlertid bare delvis lettet sine sanksjoner. I et lappeteppe av regler må norske selskaper trå varsomt. 

Nyheter

Svekker skatteetaten rettssikkerheten?

Publisert: tirsdag, 26.januar 2016

Høyesterett fraviker skatteetatens rettsoppfatning i flere prinsipielle saker. Er etaten i utakt med gjeldende rett? spør Tone Kaarbø i en kronikk i DN i dag. 

Nyhetsbrev

Nye standardkontrakter for norsk sokkel – revisjon komplett

Publisert: tirsdag, 26.januar 2016

Norsk fabrikasjonskontrakt revisjon 2015 ble nettopp signert. Dermed er revisjonen av alle standardkontraktene for byggeprosjekter på norsk sokkel ferdigstilt. Formålet med revisjonen var å bidra til bedre, raskere og rimeligere løsninger ved kontrahering av denne typen entrepriseoppdrag. 

Nyheter

Vi bistår NHO og Regnskap Norge

Publisert: tirsdag, 26.januar 2016

Mandag 25. januar overleverte Olav Fr. Perland utredningen "Revisors særattestasjoner etter aksjeloven" til statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og Fiskeridepartementet. 

Nyhetsbrev

De viktigste endringene i forslag til ny anskaffelseslov

Publisert: mandag, 25.januar 2016

Fredag 22. januar 2015 fremla Nærings- og fiskeridepartementet lovproposisjon til Stortinget om endringer i lov om offentlige anskaffelser. 

Nyheter

Åpner privat chat for sjefen

Publisert: mandag, 18.januar 2016

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen slo denne uken fast at arbeidsgivere kan ha rett til å lese ansattes private chatmeldinger. Norske regler som beskytter ansatte mot innsyn bør stå for fall, skriver Rune Opdahl i en kronikk i DN. 

Nyhetsbrev

Nye krav til børsmelding om utbytte og andre selskapshandlinger

Publisert: fredag, 15.januar 2016

Oslo Børs innfører fra i dag krav til separat børsmelding om utbytte og andre selskapshandlinger med økonomisk verdi. Dette trenger du å vite. 

Nyheter

Nytt år og tre nye partnere i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 5.januar 2016

Den 1. januar 2016 tiltrådte Sondre Dyrland, Thomas Naalsund og Håkon Cosma Størdal som partnere i Wiersholm. Med dette styrkes viktige fagfelt og satsningsområder. 

Wiersholm Perspectives

Nordic Buy Out Forum

Publisert: mandag, 4.januar 2016

The annual M&A event that joins the venture capital and private equity industry and others involved in the transaction market in Norway and the other Nordic countries. 

Nyhetsbrev

Avklaring fra Høyesterett: Norsk management gir ikke utenlandsk selskap skatteplikt til Norge

Publisert: mandag, 21.desember 2015

Dommen gir viktige avklaringer på spørsmål om skattyter hjemmehørende i utlandet skal bli begrenset skattepliktig til Norge for virksomhet på norsk sokkel. 

Nyhetsbrev

Ny epoke for personvernet

Publisert: mandag, 21.desember 2015

Etter fire års politisk dragkamp er EU-kommisjonen og EU-parlamentet blitt enige om nye personvernregler. Dette er den største endringen for personvernet på 20 år. Nå blir det dyrt å ikke følge reglene.  

Nyhetsbrev

Strengere regler for konkurranseklausuler

Publisert: fredag, 18.desember 2015

Nye regler for konkurranseklausuler i arbeidsforhold ble vedtatt i desember og vil fra 1. januar 2016 gjelde som nytt kap. 14A i arbeidsmiljøloven. 

Nyhetsbrev

Nye skatteforvaltningsregler

Publisert: fredag, 11.desember 2015

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til ny skatteforvaltningslov. Her er våre kommentarer til de viktigste endringsforslagene. 

Nyhetsbrev

Foreslåtte endringer i energiloven

Publisert: fredag, 11.desember 2015

Kraftsystemet er i betydelig endring og Regjeringen ønsker en organisering av kraftnettet som sikrer nødvendige investeringer og samtidig gir lavest mulige kostnader for folk flest, industri og næringsliv. 

Nyhetsbrev

Høstens viktigste saker om næringseiendom

Publisert: torsdag, 10.desember 2015

Denne høsten har vi fått flere viktige regelendringer, dommer og fortolkningsuttalelser som kan ha stor betydning for aktører innen næringseiendom. I nyhetsbrevet forteller våre eksperter deg det du trenger å vite. 

Nyhetsbrev

Nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond

Publisert: onsdag, 9.desember 2015

Regjeringens forslag til nye skatteregler for investeringer i verdipapirfond har nå fått tilslutning fra Stortingets finanskomité. Vi oppsummerer de sentrale elementene i det nye regelverket. 

Nyheter

Wiersholm bistår Polarcus

Publisert: mandag, 7.desember 2015

Polarcus opplyser at de har startet prosessen med å adressere selskapets langsiktige finansielle struktur med formål om å restrukturere selskapets balanse. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum for femte gang

Publisert: fredag, 4.desember 2015

Torsdag 3. desember samlet Wiersholm og Norsk Venturekapitalforening aktørene i transaksjonsmarkedet til den femte, og hittil desidert, største Nordic Buy Out Forum. 

Nyheter

ICLG Cartels & Leniency

Publisert: onsdag, 2.desember 2015

Wiersholm har bidratt med et kapittel i The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency 2016. 

Nyheter

Wiersholm Agenda nr. 2 - 2015

Publisert: tirsdag, 1.desember 2015

I denne Agendautgaven setter Wiersholm søkelys på ulike fasetter ved den stadig akselererende teknologiutviklingen. 

Nyheter

Ny partner i Wiersholm

Publisert: tirsdag, 1.desember 2015

Vi har gleden av å meddele at Thomas Skjelbred tiltrer som partner i Wiersholm fra 1. desember 2015.  

Nyhetsbrev

Unntak fra reglene om utbyttebeskatning av aksjonærlån

Publisert: onsdag, 25.november 2015

Det er i statsbudsjettet foreslått at aksjonærlån skal beskattes som utbytte hos låntakende aksjonær. Det er nå sendt ut et høringsnotat med forslag til unntak fra reglene. Unntakene gjelder lån fra banker der låntaker eier aksjer i banken, og lån fra arbeidsgiver til arbeidstaker. 

Nyheter

Nordic Buy Out Forum 2015

Publisert: onsdag, 25.november 2015

Den 3. desember arrangerer Wiersholm, i samarbeid med Norsk Venturekapitalforening (NVCA), Nordic Buy Out Forum. Dette er femte gang vi samler aktørene innen transaksjonsmarkedet til Norges viktigste bransjetreff. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Cisco

Publisert: onsdag, 25.november 2015

Cisco har inngått avtale med intensjon om å kjøpe Acano. 

Nyhetsbrev

Seier for Herkules i Høyesterett

Publisert: onsdag, 18.november 2015

Høyesterett har opphevet ligningen av rådgiverselskapet Herkules Capital, og av de tre prinsipalene. Herkules ble videre tilkjent saksomkostninger for tre instanser. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Kid ASA

Publisert: mandag, 2.november 2015

Kid ASA er godkjent for notering på Oslo Børs fra og med 2. november 2015. 

Nyhetsbrev

Asylstrømmens innvirkning på Statsbudsjettet 2016

Publisert: fredag, 30.oktober 2015

Tilstrømmingen av asylsøkere til Norge stiller nye krav til nasjonens økonomiske planlegging. Regjeringen har derfor i dag lagt frem en proposisjon med tiltaksforslag for å møte utfordringene med økte offentlige utgifter. Vi oppsummerer Regjeringens forslag. 

Nyhetsbrev

Revisjonene av standardkontraktene på norsk sokkel snart komplett

Publisert: mandag, 26.oktober 2015

Revisjonen er et resultat av flere års forhandlinger og inngår som ledd i et større arbeid med å effektivisere prosjektgjennomføringen på norsk sokkel. Vi oppsummerer de viktigste endringene og viser hva de vil bety for de ulike aktørene i bransjen. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått LetterOne/DEA

Publisert: torsdag, 15.oktober 2015

Det ble i dag klart at DEA kjøper E.ONs norske virksomhet. Wiersholm har bistått DEA med denne transaksjonen som omtales som første steg i selskapets nye vekststrategi. 

Nyheter

Kamuflert lovendring skjerper aksjeskatt

Publisert: onsdag, 14.oktober 2015

Finansdepartementet foreslår å ikke lenger gi skattefradrag for kostnader knyttet til påtenkte, men ikke gjennomførte, kjøp av aksjer som er omfattet av den såkalte fritaksmetoden. Forslaget vil virke urimelig og stride med de generelle prinsippene i skattesystemet, skriver Wiersholm i dagens DN.  

Rangeringer

Wiersholm helt til topps i årets IFLR-rangering

Publisert: mandag, 12.oktober 2015

IFLR1000 Financial and corporate rangerer Wiersholm på førsteplass i alle tre disipliner. Wiersholm er også det norske advokatfirmaet med flest individuelle rangeringer i årets undersøkelse.  

Nyheter

Godt tilpasset reform

Publisert: mandag, 12.oktober 2015

Wiersholms advokat Bettina Banoun deltar i debatten om regjeringens skattereform i denne kronikken i DN i dag.  

Nyheter

Europa gjeninnfører datamuren

Publisert: mandag, 12.oktober 2015

EU-domstolens underkjennelse av Safe Harbour-avtalen fra 2000 påvirker ikke bare amerikanske selskaper, men får også konsekvenser for norske aktører, skriver Wiersholms advokater Rune Opdahl og Ørjan N. Skår i denne kronikken i DN i dag. 

Nyhetsbrev

Wiersholm kommenterer Statsbudsjettet 2016

Publisert: onsdag, 7.oktober 2015

Norsk økonomi skal rustes for vanskeligere tider. Neste år forventes det at Norge vil gå med underskudd. I det følgende ser vi på Regjeringens foreslåtte endringer med juridiske argusøyne. 

Nyheter

ICLG Competition Litigation

Publisert: mandag, 5.oktober 2015

Wiersholm har skrevet kapitlet om norsk rett i The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2016. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått KystTele

Publisert: fredag, 2.oktober 2015

Wiersholm har bistått KystTele AS i forbindelse med salget av Helgeland Kraft, Hålogaland Kraft og SKS Eiendom sine aksjer i selskapet til KystTele Holding. 

Nyhetsbrev

Endringer i lov om verdipapirfond

Publisert: fredag, 25.september 2015

Finansdepartementet sendte mandag forslag til endringer i verdipapirfondloven og tilhørende forskrift på høring. I dette nyhetsbrevet redegjør vi for de viktigste forslagene. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs foreslår endringer i reglene for aksje- og obligasjonsutstedere

Publisert: torsdag, 24.september 2015

Regelendringene er nå på høring og forventes å tre i kraft fra januar 2016. Vi gjennomgår forslagene som har størst generell interesse. 

Nyheter

Bettina snakker skatt med Valebrokk

Publisert: onsdag, 23.september 2015

Høstens politiske skattedrakamp var tema da Wiersholms advokat Bettina Banoun gjestet Valebrokk & Co i E24.  

Nyheter

Seier i sak om dobbeltbeskatning

Publisert: mandag, 21.september 2015

Høyesterett fastslår at nasjonal dobbeltbeskatning er forbudt i en fersk dom. Wiersholms advokat Andreas Bullen har bistått skattyter. 

Nyheter

Wiersholm har bistått Telenor i saken om blokkering av pirat-nettsteder

Publisert: torsdag, 3.september 2015

En grundig og god prosess mellom rettighetshaverne og internettilbyderne, munnet i går ut i en kjennelse fra retten. 

Nyheter

Konkurransetilsynets irrganger

Publisert: torsdag, 3.september 2015

Wiersholms advokater Håkon Cosma Størdal og Monica Hilseth-Hartwig deltar i debatten om domstolskontrollen med Konkurransetilsynets vedtak i denne kronikken, som stod på trykk i DN den 1. september 2015. 

Nyheter

Strålende innsats!

Publisert: mandag, 24.august 2015

Tirsdag 19. august gikk startskuddet for 9. gang for det populære sykkelrittet Wiersholm Open ... 

Nyheter

Unngå å bryte loven når jobbsøkere sjekkes ut

Publisert: torsdag, 13.august 2015

Wiersholms Rune Opdahl og Christel Søreide har laget en veiviser for arbeidsgivere som jakter nye hoder i siste utgave av Kapital 

Nyheter

Høy pris for effektivisering

Publisert: torsdag, 30.juli 2015

Den foreslåtte ordningen med kartellforlik kan gå på rettssikkerheten løs. Hensynet til private aktører må ivaretas, skriver Wiersholms Håkon Cosma Størdal i DN i dag. 

Nyheter

Krevende logistikk på Sverdrup

Publisert: onsdag, 15.juli 2015

Å dele oppgavene mellom flere leverandører i utbyggingsprosjekter kan ha store kostnadsmessige fordeler. Modellen stiller imidlertid høye krav til prosjektstyring fra operatørsiden skriver Ronny Lund og Anders Teigen Bakke i en kronikk i Teknisk Ukeblad. 

Nyhetsbrev

Nye standardkontrakter for norsk sokkel

Publisert: tirsdag, 7.juli 2015

Etter flere års arbeid foreligger nå nye standardkontrakter for modifikasjonsarbeider på norsk sokkel. Vi gir en kort oversikt over de mest interessante endringene. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått SL Capital Partners

Publisert: onsdag, 1.juli 2015

Wiersholm har bistått SL Capital Partners i forbindelse med deres kjøp av 13 småkraftverk fra Nordkraft AS. 

Nyheter

Kronikk i Finansavisen om preferanseaksjer

Publisert: fredag, 26.juni 2015

Selv om vi ikke har sett børsnoterte preferanseaksjer på mange år i Norge, kan det være et godt alternativ til lån, skriver Jon Petter Haaland og Knut Bergo fra Wiersholm i Finansavisen i dag. 

Nyheter

Pressemelding | Monika-saken

Publisert: torsdag, 25.juni 2015

Advokatfirmaet Wiersholm AS har i dag overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet rapport av 25. juni 2015 vedrørende Hordaland politidistrikts håndtering av Robin Schaefers engasjement for å få gjenopptatt etterforskningen av den såkalte Monika saken. 

Nyheter

"Monika-saken" – Arbeidsgivers håndtering av Robin Schaefers varsling

Publisert: onsdag, 24.juni 2015

Wiersholm fikk i vinter i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å undersøke arbeidsgivers håndtering av varslingen i Monika-saken. I morgen kl. 10.00 offentliggjøres Wiersholms rapport på Justis- og beredskapsdepartementets- og Wiersholms hjemmesider. Advokat Jan Fougner har ledet arbeidet og vil være tilgjengelig for pressen kl. 11.00 i Wiersholms lokaler i Dokkveien 1. 

Nyhetsbrev

Lettelser i eiendomsskatten – Farvel til "verk og bruk" og eiendomsskatt på produksjonsutstyr?

Publisert: fredag, 19.juni 2015

Finansdepartementet sendte den 18. juni 2015 på høring et forslag om lettelser i eiendomsskatten.  

Nyhetsbrev

1. juli 2015 - Startskuddet for nye og enklere regler om offentlige anskaffelser

Publisert: torsdag, 18.juni 2015

Fredag 12. juni 2015 ble det vedtatt endringer i de nasjonale reglene for offentlige anskaffelser. 

Rangeringer

Wiersholm på førsteplass i energi og infrastruktur rangering

Publisert: onsdag, 17.juni 2015

International Financial Law Review (IFLR1000) publiserte i dag rangeringen av norske advokatfirmaer for 2015. Vi er svært glade for at Wiersholm inntar førsteplassen i årets rangering. 

Nyhetsbrev

Oslo Børs etablerer Merkur Market som ny markedsplass

Publisert: tirsdag, 16.juni 2015

Oslo Børs forslag om etablering av Merkur Market bringer med seg en rekke etterlengtede forenklinger.  

Nyheter

Kjøligere obligasjonsmarked et hett tema på konferanse

Publisert: fredag, 5.juni 2015

Finansieringsutsiktene sett i lys av fallet i oljeprisen var et hett tema da shipping og offshorebransjen samlet nærmere 300 deltagere under Marine Moneys Norway Ship & Offshore Finance Forum i går. Wiersholm som er sponsor av arrangementet, var selvfølgelig godt representert. 

Transaksjoner

Wiersholm bisto Coop

Publisert: mandag, 1.juni 2015

Wiersholm har bistått Coop med salget av Smalvollveien 65 Eiendom AS 

Nyhetsbrev

Forslag om å utvide fritaket for dokumentavgift og omregistreringsavgift

Publisert: fredag, 29.mai 2015

Finansdepartementet har sendt forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessige kontinuitet på høring. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Multiconsult ASA

Publisert: fredag, 22.mai 2015

Wiersholm har bistått Multiconsult ASA med notering på Oslo Børs. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Metier

Publisert: torsdag, 21.mai 2015

Wiersholm har bistått aksjonærene i Metier i salget av Metier Holding AS til RPS Norway AS. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Nydalen Næringseiendom AS

Publisert: onsdag, 20.mai 2015

Wiersholm har bistått aksjonærene i Nydalen Næringseiendom AS i salget av 100 % av aksjene i selskapet til OBOS Nye Hjem AS. 

Nyhetsbrev

Revidert budsjett – Stille før stormen?

Publisert: tirsdag, 12.mai 2015

I dag, tirsdag 12. mai, kom revidert nasjonalbudsjett. På skatteområdet er endringene som foreslås av begrenset betydning. I nyhetsbrevet her går vi igjennom forslagene til skatteendringer i revidert budsjett. 

Nyheter

Wiersholm har bistått NTE med utredning av eierskapsmodeller

Publisert: fredag, 8.mai 2015

Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtok i 2014 at det skulle gjennomføres en utredning av ulike eierskapsmodeller for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. Wiersholm ble engasjert til å foreta utredningen. Nå foreligger rapporten. 

Rangeringer

Wiersholm er nominert som beste internasjonale advokatfirma

Publisert: onsdag, 6.mai 2015

Wiersholm er som eneste nordiske firma finalist i kategorien "International Law Firm of the Year" i kåringen The Lawyer Awards 2015. 

Nyheter

Wiersholm Agenda nr. 1 - 2015

Publisert: torsdag, 30.april 2015

Det er full fres i eiendomsmarkedet. Lav lånefinansiert rente sammen med en risikojustert avkastning for næringseiendom som fremstår attraktiv, bidro til høy aktivitet i eiendomsmarkedet i 2014. Vi har grunn til å tro at nivået holder seg inneværende år. 

Rangeringer

Wiersholm har flest individuelle rangeringer

Publisert: mandag, 27.april 2015

Chambers har offentliggjort resultatene av sin omfattende årlige advokatundersøkelse. Wiersholm kommer svært godt ut, med sterke plasseringer innen samtlige forretningsjuridiske områder. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår staten i forbindelse med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Publisert: fredag, 24.april 2015

Et Wiersholm-team bistår staten ved Nærings– og fiskeridepartementet i forbindelse med Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS-saken som ble offentliggjort fra Regjeringen 23. april 2014. 

Nyheter

Praktisk guide for lovligheten av et utvalg markedstiltak

Publisert: fredag, 24.april 2015

Wiersholm har laget en forenklet veiledning for lovligheten av et utvalg av markedstiltak. 

Nyheter

Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond

Publisert: torsdag, 23.april 2015

Finansdepartementet sendte den 14. april 2015 på høring et forslag til nye skatteregler for verdipapirfond. Forslaget får stor betydning både for beskatningen av verdipapirfond, og for investorene i slike fond. 

Rangeringer

Wiersholm gjør det sterkt i Legal 500

Publisert: torsdag, 9.april 2015

Vi får igjen bekreftet vår tyngde og bredde i årets Legal 500 ved at Wiersholms team oppnår 11 førsteplasser. 

Nyheter

Wiersholm bistår når konkursloven utredes

Publisert: onsdag, 8.april 2015

Vår partner Ståle Gjengset skal bistå dommer Leif Villars-Dahl i arbeidet med å gjennomgå gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven.  

Nyheter

Regjeringen varsler strengere regler for konkurranseklausuler

Publisert: mandag, 30.mars 2015

Regjeringen har fremmet forslag om nye regler for konkurranseklausuler i arbeidsforhold. 

Nyheter

Jan Fougner utnevnt til professor II på Handelshøyskolen BI

Publisert: fredag, 27.mars 2015

Jan Fougner er utnevnt til Professor II i Arbeidsrett på Handelshøyskolen BI. Stillingen er et supplement til hans partnerskap i Wiersholm. 

Nyhetsbrev

Viktige endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt

Publisert: fredag, 27.mars 2015

Stortinget vedtok denne uken regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. De viktigste endringene gjelder midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. 

Nyhetsbrev

Forslag om ny korrupsjonsbestemmelse

Publisert: torsdag, 26.mars 2015

Michael Tetzschner, stortingsrepresentant for Høyre og nestleder i Kontroll og konstitusjonskomiteen, fremmer et representantforslag om en ny korrupsjonsbestemmelse i straffeloven. 

Nyhetsbrev

To skritt frem og ett til siden

Publisert: tirsdag, 24.mars 2015

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser på høring; enklere og mer fleksibelt? 

Nyheter

Prisverdig initiativ - lovforslag med ny korrupsjonsbestemmelse

Publisert: fredag, 20.mars 2015

- Jeg har opplevd få innsigelser mot lovforslaget, og har derfor tro på at dette blir norsk lov om kort tid, fortalte Michael Tetzschner på Oslo Compliance Forum. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Bertel O. Steen i kjøpet av Citroën Norge

Publisert: fredag, 13.mars 2015

Bertel O. Steen kjøper 100 prosent av aksjene i Citroën Norge. 

Nyheter

Straffeforfølgning av enkeltpersoner ved brudd på konkurransereglene

Publisert: fredag, 13.mars 2015

Konkurransetilsynet har ute på høring et utkast til veileder om anmeldelse av enkeltpersoner. Vi ser positivt på at tilsynet vil gi veiledning om hvilke tilfeller det kan være aktuelt med påtale, men etterlyser større grad av forutsigbarhet. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått AF Gruppen

Publisert: torsdag, 12.mars 2015

Wiersholm har bistått AF Gruppen med kjøp av 70 prosent av aksjene i LAB AS. 

Nyheter

Vi skaper debatt - lovforslag med ny korrupsjonsbestemmelse

Publisert: tirsdag, 10.mars 2015

På Oslo Compliance Forum spør vi om norske selskaper får uttelling for sin innsats innen forebygging, selvrapportering og myndighetsarbeid. Med dagens regelverk er det mye som tyder på at de ikke gjør det. 

Rangeringer

Nominert til Chambers Europe Awards for Excellence 2015

Publisert: mandag, 9.mars 2015

Vi er stolte av å være nominert i kategorien "Beste norske advokatfirma" i årets Chambers Europe Awards. 

Nyheter

Konkurransetilsynet godkjenner Coops kjøp av ICA Norge

Publisert: torsdag, 5.mars 2015

Coops kjøp av ICA Norge ble godkjent av Konkurransetilsynet 4. mars. Godkjenningen er i samsvar med tiltak foreslått av Coop. 

Nyhetsbrev

For høy eiendomsskatt kan påklages

Publisert: onsdag, 4.mars 2015

Stadig flere kommuner velger å skrive ut eiendomsskatt. I 2014 var det 341 av 428 kommuner som skrev ut eiendomsskatt, og trenden har vært tiltagende de senere årene. 

Nyheter

Vi har flyttet!

Publisert: mandag, 23.februar 2015

I dag, mandag 23. februar, er vi på plass i vårt nye bygg i Dokkveien 1 på Aker Brygge. Vi gleder oss til å ønske både eksisterende og nye forbindelser velkommen til Dokkveien 1!  

Nyheter

Justisdepartementet har engasjert Wiersholm

Publisert: lørdag, 21.februar 2015

Wiersholms partner Jan Fougner er engasjert til å granske politiledelsens interne håndtering av varsleren i Monika-saken. 

Nyheter

Jan Fougner gjester Juridisk ABC

Publisert: fredag, 13.februar 2015

Arbeidsgivers styringsrett – hvem har makten i arbeidsforholdet? I februar gjestet Jan Fougner programmet Juridisk ABC. Du kan høre programmet på podcast. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Norske Skogindustrier ASA

Publisert: fredag, 23.januar 2015

Wiersholm bistår Norske Skogindustrier ASA (Norske Skog) i tilbud om EUR 250 millioner nye pantsikrede obligasjoner og tilbud om usikrede obligasjoner i ombytte for eksisterende obligasjoner. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Eitzen Chemical ASA i deres restrukturering av gjeld

Publisert: onsdag, 14.januar 2015

Eitzen Chemical ASA har inngått en såkalt Plan Support Agreeement ("PSA") med majoriteten av både selskapets banker og obligasjonseiere. 

Nyheter

Hvordan sikre bedriftens verdier?

Publisert: mandag, 29.desember 2014

I lys av avsløringen om tilstedeværelsen av ulovlige basestasjoner og de sikkerhetstruslene som følger av dette, inviterer Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Wiersholm, Aeger Group, Cepia Technology og First House til sikkerhetsseminar. 

Nyheter

Nye partnere i Wiersholm

Publisert: mandag, 29.desember 2014

Wiersholm har gleden av å meddele at Gunhild Dugstad, Rune Opdahl og Hans Kenneth Viga-Gerhardsen er tatt opp som nye partnere med virkning fra 1. januar 2015. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Nordic Capital om kjøp av Vizrt

Publisert: mandag, 22.desember 2014

Et selskap kontrollert av Nordic Capital Fund VIII ("Nordic Capital") har inngått en fusjonsavtale med Vizrt Ltd. Wiersholm har bistått Nordic Capital i prosessen. 

Nyhetsbrev

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Publisert: tirsdag, 16.desember 2014

Vi gir en oversikt over forslagene i Prop. 39 L og Prop. 48 L, som ble sendt Stortinget for videre behandling henholdsvis 5. og 12. desember. 

Nyhetsbrev

Scheelutvalgets skatteutredning

Publisert: tirsdag, 2.desember 2014

I dag tirsdag 2. desember 2014 avga Scheel-utvalget sin innstilling i arbeidet med å vurdere selskapsbeskatning i lys av den internasjonale utviklingen. 

Nyheter

The International Comparative Legal Guide

Publisert: mandag, 1.desember 2014

Anders Ryssdal og Monica Hilseth-Hartwig har bidratt i siste utgave av The International Comparative Legal Guide to Cartels & Leniency 2015 edition. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Schibsted

Publisert: fredag, 14.november 2014

Wiersholm har bistått Schibsted i etableringen av joint ventures med Telenor, Singapore Press Holdings og Naspers. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Bravida

Publisert: fredag, 14.november 2014

Wiersholm har bistått Bravida Norge AS for andre gang på kort tid med et oppkjøp av kompletterende virksomhet i Norge. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Hurtigruten ASA

Publisert: onsdag, 29.oktober 2014

Hurtigruten ASA har inngått en transaksjonsavtale med Silk Bidco AS om fremsettelse av et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Hurtigruten. 

Nyheter

Wiersholm-advokat utnevnt til statssekretær

Publisert: fredag, 17.oktober 2014

Marit Berger Røsland fra Wiersholm er i dag utnevnt som statssekretær på Statsministerens kontor. 

Rangeringer

Wiersholm topprangert i IFLR 2015

Publisert: torsdag, 9.oktober 2014

Wiersholm er rangert som et Top tier firm i samtlige kategorier i IFLR 1000s årlige undersøkelse, og kan skilte med 12 individuelt rangerte advokater. 

Nyheter

Skatte- og avgiftsendringer ved statsbudsjettet 2015

Publisert: onsdag, 8.oktober 2014

Med noen få unntak inneholder regjeringens forslag til skatteopplegg for 2015 kun justeringer av skatte- og avgiftssatser, samt innslagspunkt for skatt og avgift. 

Nyheter

Hva vet egentlig de sakkyndige?

Publisert: tirsdag, 7.oktober 2014

Anders Ryssdal ledet utvalget om sakkyndige som avga rapport 6. oktober. Du kan laste ned rapporten fra utvalget og lese kronikken til Anders Ryssdal om temaet her. 

Nyhetsbrev

Nye regler om meldeplikt ved utkontraktering

Publisert: tirsdag, 7.oktober 2014

Finanstilsynsloven har med virkning fra 1. juli 2014 fått en ny bestemmelse om meldeplikt ved utkontraktering av deler av virksomhet som er under tilsyn. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått Coop i kjøpet av ICA Norge

Publisert: mandag, 6.oktober 2014

Coop Norge har inngått avtale om å kjøpe aksjene i ICA Norge. Wiersholm har bistått Coop i prosessen og vært tilrettelegger for transaksjonen. 

Transaksjoner

Wiersholm har bistått i børsnoteringen av XXL

Publisert: fredag, 3.oktober 2014

Wiersholm har bistått ABG Sundal Collier og Goldman Sachs International i forbindelse med børsnoteringen av sportskjeden XXL. 

Nyheter

The International Comparative Legal Guide

Publisert: mandag, 29.september 2014

Anders Ryssdal og Monica Hilseth-Hartwig har bidratt til siste utgaven av The International Comparative Legal Guide to Competition Litigation 2015 edition. 

Nyhetsbrev

Fokus på etterlevelse av likebehandlingsplikten

Publisert: onsdag, 10.september 2014

Oslo Børs varsler særlig fokus på utstederes etterlevelse av likebehandlingsregelen. 

Nyhetsbrev

Rentebegrensningsregelen

Publisert: torsdag, 28.august 2014

– en felle for deltakerlignede selskaper uansett om gjelden er intern eller ekstern? 

Nyheter

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven på høring

Publisert: torsdag, 3.juli 2014

Departementet har sendt på høring en rekke forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Her følger en overordnet oppsummering av forslagene. 

Nyheter

Morgendagens nettselskaper

Publisert: fredag, 27.juni 2014

Kraftselskapene og i særlig grad nettselskapene står overfor betydelige utfordringer i tiden fremover. Både Reiten-rapporten og den foreslåtte kommunereformen kan få vesentlig betydning for hvordan fremtidens nettselskaper vil se ut . 

Nyheter

Forslag til forenkling av det norske anskaffelsesregelverket

Publisert: fredag, 20.juni 2014

Utvalget for gjennomgang av den særnorske delen av regelverket for offentlige anskaffelser leverte sin utredning til Nærings- og fiskeridepartementet 10. juni. Utvalget fremmer forslag som tar sikte på å gjøre regelverket lettere tilgjengelig. 

Nyhetsbrev

Tolkningsuttalelse til reglene om rentefradragsbegrensninger

Publisert: fredag, 13.juni 2014

Finansdepartementet har 10. juni d.å. kommet med en fortolkningsuttalelse knyttet til reglene om rentefradragsbegrensninger. Hovedpunktene i uttalelsen finner du her. 

Transaksjoner

Acal plc kjøper Noratel fra Herkules Private Equity Fund I og II

Publisert: torsdag, 5.juni 2014

Wiersholm har bistått Acal plc, en ledende europeisk elektronikkleverandør, i kjøpet av virksomheten Noratel fra Herkules. 

Transaksjoner

Estrella Maarud blir en del av Intersnack Group

Publisert: onsdag, 4.juni 2014

Wiersholm har bistått Herkules Private Equity Fund II i salget av Estrella Maarud til Intersnack Group. 

Nyheter

Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere

Publisert: onsdag, 14.mai 2014

Finansdepartementet har vedtatt lovendringer i merverdiavgiftsloven med virkning fra 1. juli 2014. Lovendringene går ut på en forenkling av prosessen for å bli frivillig registrert for utleie av fast eiendom i Merverdiavgiftsregisteret. 

Nyheter

Wiersholm nominert til årets talentpris

Publisert: mandag, 5.mai 2014

Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for advokatbransjen. Wiersholm er en av fem nominerte også i år. 

Nyheter

Forslag til gjennomføring av AIFMD

Publisert: fredag, 2.mai 2014

Finansdepartementet har fremmet forslag til ny lov om alternative investeringsfond. Forslaget gjennomfører AIFM-direktivet i norsk rett. Det er forventet at Stortinget vil behandle lovforslaget før sommeren, med ikrafttredelse 1. juli 2014. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Bravida

Publisert: onsdag, 30.april 2014

Wiersholm har bistått Bravida Norge AS i kjøpet av Otera Elektro. Otera Elektro er heleid av Agder Energi og hadde rundt 500 millioner kroner i omsetning i 2013. 

Nyheter

Tilrettelagt for bedre bedriftsøkonomisk organisering

Publisert: tirsdag, 29.april 2014

Skattedirektoratet vedtok 31. mars en endring i Merverdiavgiftsforskriften som påvirker fast eiendom. Endringen har betydning for justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon via "hjelpeselskap". 

Nyheter

Om virkningen av signaturforbehold

Publisert: mandag, 28.april 2014

Partene i en kontraktsforhandling blir ikke sjelden enige om at de ikke skal være bundet til noen avtale før de har signert et skriftlig kontraktsdokument. 

Rangeringer

Flest individuelle rangeringer i Chambers

Publisert: fredag, 25.april 2014

Chambers har offentliggjort resultatene av sin omfattende årlige advokatundersøkelse. Wiersholm kommer svært godt ut, og vi gleder oss over nye navn som har kommet inn på listene. 

Nyhetsbrev

Nytt fra næringseiendom april 2014

Publisert: fredag, 25.april 2014

Hva betyr solidarisk skatteansvar for deltakerlignende eiendomsselskaper? Og hvordan er de nye retningslinjene for frivillig registrering? 

Nyheter

Rentebegrensing - Unntaktsforskrift vedtatt

Publisert: fredag, 25.april 2014

Regler om begrensning i fradragsrett for gjeldsrenter i interessefellesskap – unntaksforskrift er vedtatt. 

Nyheter

Utfisjonering av fast eiendom og etterfølgende aksjesalg

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Ved eiendomstransaksjoner har man ofte sett det som en forretningsmessig og praktisk sett gunstig løsning, å fisjonere ut den eiendom som skal selges i et eget selskap. 

Nyheter

Momsfelle snart historie

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Ikke krav om virksomme leieforhold for å oppnå fradragsrett ved oppføring – avklaring fra Finansdepartementet. 

Nyheter

Solidarisk skatteansvar for deltakerlignede eiendomsselskaper

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Eiendomsselskaper er oftest organisert som AS, men det er ikke så rent sjelden at eiendomsselskaper heller organiseres som deltakerlignede selskaper. 

Nyheter

Revisjon av Eierseksjonsloven

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Under regjeringen Stoltenberg II ble det av daværende kommunal- og regionalministeren Liv Signe Navarsete satt ned et utvalg som skal se nærmere på Eierseksjonsloven. 

Nyheter

Tomtefeste - viderføring av midlertidig lov

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Regjeringen fremmet den 28. februar 2014 forslag om å videreføre midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus med ett år frem til 1. juli 2015. 

Nyheter

Nye retningslinjer for frivillig registrering

Publisert: torsdag, 24.april 2014

Skattedirektoratet endrer praksis i saker hvor virksomheter som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. 

Rangeringer

Legal 500 – Wiersholm i tetsjiktet

Publisert: torsdag, 10.april 2014

Wiersholm gjør det sterkt i Legal 500s rangering for 2014 og er fastslått som et "Top-Tier firm" innenfor 11 fagområder. 

Nyheter

Aksjonæraktivisme – et gode eller onde?

Publisert: mandag, 7.april 2014

I USA pågår det for tiden en tidvis opphetet diskusjon om aktivistaksjonærer er et gode eller onde for bedriftene de er investert i og for landets økonomi generelt. 

Transaksjoner

Best på transaksjoner i Norge i Q1

Publisert: torsdag, 3.april 2014

Wiersholm topper Mergermarkets transaksjonsliste for første kvartal både når det gjelder verdi og antall transaksjoner. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Ringeriks-Kraft og deres eiere

Publisert: mandag, 31.mars 2014

Wiersholm bistod Ringeriks-Kraft og deres eiere, hhv Ringerike kommune og Hole kommune, i salget av 15 prosent av aksjene i Ringeriks-Kraft til KLP. 

Transaksjoner

Wiersholm bistår Advent International, Bain Capital og ATP

Publisert: fredag, 28.mars 2014

Nets er Nord-Europas ledende leverandør av digitale betalings-, informasjons- og ID-løsninger. 

Nyheter

Samlet næringslivet med anti-korrupsjon på dagsorden

Publisert: onsdag, 19.mars 2014

Korrupsjon og mislighold opptar svært mange. Wiersholms Jan Fougner er initiativtaker til Oslo Compliance Forum og utfordret Næringsministeren på dagens konferanse. 

Rangeringer

Wiersholm viser stabilitet og tyngde i toppen i Chambers Global

Publisert: fredag, 14.mars 2014

Wiersholm ligger stabilt i toppen i Chambers Global rangeringen for 2014 som ble publisert torsdag 13. mars. 

Rangeringer

Wiersholm er nominert til Chambers European Awards for Excellence

Publisert: torsdag, 6.mars 2014

Wiersholm har vunnet prisen tidligere og det er hyggelig å være nominert i år igjen. 

Nyheter

Anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen

Publisert: torsdag, 13.februar 2014

Anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen og et nytt usikkerhetsmoment? 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Scandic i kjøpet av Rica Hotels

Publisert: tirsdag, 11.februar 2014

Wiersholm har bistått Scandic i kjøpet av hotellkjeden Rica Hotels. 

Rangeringer

Hyggelig omtale i WTR

Publisert: onsdag, 5.februar 2014

Wiersholm får særdeles hyggelig omtale i årets utgave av World Trade Review (WTR). 

Nyheter

Forenklinger i merverdiavgiftsreglene for utleiere

Publisert: onsdag, 1.januar 2014

 

Nyheter

Fradrag for rentekostnader i interessefellesskap

Publisert: mandag, 23.desember 2013

 

Transaksjoner

Wiersholm bistod Bayer Group

Publisert: fredag, 20.desember 2013

Wiersholm har bistått Bayer Group med en inngåelse av en transaksjonsavtale med Algeta ASA. 

Nyheter

Revidert statsbudsjett 2014

Publisert: torsdag, 7.november 2013

Den 8. november 2013 la regjeringen Solberg frem forslag til revidert statsbudsjett. 

Transaksjoner

Wiersholm bistod ved den første fast track noteringen

Publisert: fredag, 25.oktober 2013

Wiersholm bistod ABG Sundal Collier, Swedbank First Securities og Pareto Securities ved børsnoteringen av Western Bulk ASA. 

Rangeringer

Wiersholm helt på topp i årets rangering fra IFLR 1000

Publisert: tirsdag, 15.oktober 2013

Wiersholm styrker sin posisjon ytterligere i IFLR 1000 årlige rangering. 

Rangeringer

Wiersholm helt på topp

Publisert: tirsdag, 10.september 2013

Wiersholm er helt på topp i årets undersøkelse fra Best Lawyers med 36 rangerte advokater. 

Nyheter

Lovendringer styrker vern av immaterielle rettigheter

Publisert: fredag, 9.august 2013

 

Nyhetsbrev

Børsen endrer reglene for ustedere av aksjer og egenkapitalbevis

Publisert: tirsdag, 5.juni 2012

Endringer i børsens regler for ustedere av aksjer og egenkapitalbevis.