Vi har utviklet Wiersholm Dispute Control for å kunne gi våre klienter og advokater full oversikt over tvisteprosessen.

For å sikre kontroll på dokumenter, sømløs kunnskapsoverføring og mest mulig effektiv håndtering av rettsprosesser, har Wiersholm i mange år håndtert tvister på en ensartet måte. Gjennom Wiersholm Dispute Control blir klientene integrert i denne arbeidsformen.

Wiersholm Dispute Control er et datarom spesielt tilrettelagt for å håndtere store og små tvister. Klientene får den samme enkle og oversiktlige tilgangen til saksdokumentene som advokatene, og kan enkelt se viktige fremtidige hendelser og frister man må forholde seg til og planlegge rundt.

  • Oversikt: Klienten får enkelt tilgang til alle relevante dokumenter.
  • Effektivisering: Klienten slipper å bruke tid på å lage egne arkiver, eller lete etter minnepinner, papirer eller e-poster for å finne frem.
  • Samhandling: Både klient og advokat kan stille spørsmål og kommentere bevis og påstander på en oversiktlig og strukturert måte.
  • Risikominimering: Saken får en privat, sikker side på Wiersholms krypterte digitale plattform. Her blir all dokumentasjon i saken samlet på ett sted, og siden blir satt opp med streng tilgangskontroll. Saksdokumentasjon blir ikke delt i e-post, lokalt lagret eller delt på minnepinner.
  • Oversikt over teamet: Oversikt med kontaktinformasjon over alle som jobber med saken hos klient og hos Wiersholm.

Wiersholm Dispute Control er en del av Wiersholm LINK, som er klientportalen til våre digitale juridiske tjenester.