En brexit uten avtale vil få konsekvenser for både arbeid, opphold, transaksjoner og trygd.
Utsendte arbeidstakere

Regjeringen har varslet at det tas sikte på å etablere ordninger for å hindre at britiske borgere bosatt i Norge (og motsatt), må forlate Norge (eller motsatt) for så eventuelt å søke om opphold på nytt.

Bemanning/oppholdstillatelse

Storbritannia vil ikke lenger være omfattet av yrkeskvalifikasjonsdirektivet som regulerer gjensidig godkjenning av en rekke regulerte yrker for eksempel elektriker, lege, sykepleier mv. Det vil ha konsekvenser for rekruttering av arbeidstakere med britisk utdanning i Norge, særlig i helsevesenet.

Begrensninger i fri bevegelighet kan påvirke forretningsmodell og mulighet for å levere tjenester i Storbritannia og Norge. Bedriften bør kartlegge behovet for ansatte og type kvalifikasjoner på kort, mellomlang og lang sikt. Bedriftene må ta høyde for at det vil bli vanskeligere og/eller administrativt mer byrdefullt å ansette briter i Norge (og motsatt), og at det kan påløpe ekstra kostander og tid til klarering i form av visumkrav og krav til oppholdstillatelser.

Transaksjoner
  • Ved et “no deal”-scenario vil EU-retten umiddelbart opphøre for Storbritannias vedkommende, med den konsekvens at Storbritannia vil regnes som et “tredjeland” etter EU-retten ved grensekryssende saker.
  • Britiske regler om virksomhetsoverdragelse (“TUPE”) er per i dag en konsekvens av EU-retten. Ved et “no deal”-scenario faller ikke disse reglene bort, men Storbritannia vil ikke være forpliktet til å opprettholde lovgivningen. Og selv om Storbritannia velger å opprettholde TUPE, vil lovgivningen da kun være av “nasjonal” karakter, og ikke EU/EØS-rettslig karakter, med den konsekvens at Storbritannia ikke vil være bundet av EU-rettslig metode, av EU-domstolens uttalelser, ev. revisjon av de aktuelle rettsaktene etc. På sikt vil dette kunne medføre at tolkningen og forståelsen av britiske regler om virksomhetsoverdragelse vil kunne bevege seg i en annen retning enn EU/EØS-regler om virksomhetsoverdragelse.
Europeisk samarbeidsutvalg
  • Selskaper og fagforeninger som deltar i European Work Council-ordningen bør undersøke hvilke eventuelle tiltak som vil nødvendiggjøres ved britisk uttredelse av ordningen.
Trygd
  • EØS-reglene for trygdekoordinering utgår. Trygdetilknytningen og avgiftsplikten reguleres av trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia. Trygdeavtalen innehar avvikende reguleringer sammenlignet med tidligere.
Tilbake til samleside om konsekvenser av “no deal”-brexit