Varemerker og design registrert i EUIPO, vil ikke lenger ha vern i Storbritannia i kraft av EU-reglene ved en brexit uten avtale.

En “no-deal”-brexit vil ikke få konsekvenser for immaterielle rettigheter (varemerker, patenter, design mv.) med internasjonal registrering i World Intellectual Property Organization (WIPO). Dette skyldes at Storbritannia er selvstendig part i flere av konvensjonene som regulerer slike immaterielle rettigheter. Søknads- og registreringsordningene i WIPO vil også videreføres.

Varemerker og design som har vern i alle EU-land (ikke EØS) i kraft av en registrering i EUs varemerkemyndighet EUIPO, vil imidlertid ikke lenger ha beskyttelse i Storbritannia i kraft av EU-reglene etter landets uttreden fra EU. Britiske myndigheter har likevel uttalt at de vil fortsette å beskytte slike allerede registrerte EU-rettigheter i Storbritannia etter en “no-deal” brexit.

Slik beskyttelse vil imidlertid, som EUIPO også uttaler i sine General Guidance for Right Holders and Representatives, bero på nasjonal lovgivning i Storbritannia. For å sikre at eneretten i Storbritannia består, vil vi derfor anbefale at de immaterielle rettighetene i tillegg registreres i Storbritannia eller i WIPO. Det samme gjelder varemerker eller design som er søkt registrert i EUIPO, dersom de ikke blir registrert før. Slike immaterielle rettigheter som registreres i EUIPO etter en “no-deal”-brexit, vil ikke ha vern i Storbritannia. Mer informasjon fra britiske myndigheter angående konsekvenser av brexit for immaterielle rettigheter finnes her. Ytterliggere informasjon om brexit fra EUIPO finnes her.

Tilbake til samleside om konsekvenser av “no deal”-brexit